Bibliotekets verksamhet

Bibliotekets målsättning är att vara ett kompetenscentrum för informationsförsörjning och lärande med IKT-teknik och IKT-pedagogik

Bibliotekets vision

  • Biblioteket ska vara en kreativ lärandemiljö som erbjuder bästa möjliga förutsättningar för studenterna att nå sina studiemål.
  • Biblioteket ska vara en attraktiv resurs som ständigt förbättras för att uppfylla behoven hos våra studenter, forskare, personal och övriga användargrupper.

Bibliotekets huvuduppgifter

Informationsförsörjning

Biblioteket ansvarar för den vetenskapliga informationsförsörjningen vid Högskolan i Gävle. Biblioteket ska också vara en del av den nationella utvecklingen av en bättre informationsinfrastruktur och en ökad öppenhet.

Informationskompetens och lärande

Målet med bibliotekets undervisning i kritisk informationssökning är att utveckla studenternas informationskompetens. Med informationskompetens menas förmågan att söka, hitta, värdera och kreativt använda information.

Digital kompetens

Bibliotekets avdelning Learning Center stödjer det nätbaserade lärandet och ökar den digitala kompetensen hos användarna. Den digitala kompetensen består av förmågan att använda datorn för att hämta, producera, publicera och kommunicera via Internet.

Bibliotekets verksamhetsuppdrag

Här kan du läsa om bibliotekets verksamhetsuppdrag för 2017.PDF (pdf, 742 kB)

Biblioteket