Om ceremoninerna

Varje lärosäte har sina speciella högtider och traditioner i form av jubileer och årsfester av olika slag. Bland dessa traditioner finns den, med anor från medeltiden, gemensamma Akademiska högtiden där man bland annat firar doktorspromotion och professorsinstallation.

Vid den Akademiska högtiden är det den akademiska prestationen som är i fokus och som högtidlighålls. Det är också ett tillfälle för lärosätet att presentera en den av sin forskning för allmänheten.

Insignier

Insignierna är tecknen på doktorernas nya värdighet och överlämnas av promotorn.

Huvudbonaden är det första insigniet. Vid en medicinsk, teknisk eller ekonomisk examen utdelas en svart doktorshatt som är en symbol för frihet och makt. Längst fram på hatten sitter ett guldspänne som varierar i utseende beroende på examen. Vid en filosofisk examen utdelas istället en lagerkrans som i den antika världen var en symbol för vetenskapliga, litterära och atletiska meriter

Diplomet är det faktiska beviset på att innehavaren är promoverad. Diplomet rullas och förseglas i ett diplometui. Diplomet, mästarbrevet, utformat efter alla konstens regler, har från början varit av största vikt som officiellt examensbevis.

Doktorsringen är en symbol för samhörighet och doktorns trohet till vetenskapen. Under ceremonin delas ringen endast ut till hedersdoktorer, men varje doktor kan själv inhandla en ring om man så önskar. Doktorsringen är den berömda Gästrikeringen i guld och ges till Högskolan i Gävles hedersdoktorer.

Doktorspromotion

Doktorspromovering har förekommit i Sverige sedan 1600 talet och räknas som den viktigaste och mest traditionsomgärdade av de akademiska ceremonierna. Promotionsakten är en examensceremoni som härstammar från de äldsta medeltida universiteten i Sydeuropa.

Ordet promovere betyder ordagrant föra fram, skjuta fram, men i detta sammanhang närmast befordra. De som ska promoveras kallas promovendus, promovenda, plural promovendi. När de just har genomgått akten benämns de promotus, promota, promoti. Vid promoveringen överlämnar lärosätet till sina nya doktorer tecknen på doktorsvärdigheten, så kallade insignier: hatt eller lagerkrans, ring och diplom.

Vid högskolan i Gävle överlämnas lagerkrans och diplom till de nya doktorerna.

Promotor

Promotor är den som genom insignierna ger promovendi doktorsvärdigheten.

Ett viktigt inslag i promotionen är att denna succession markeras genom att promotor inleder ceremonin med att först kröna sig själv med krans eller hatt samt orden: "Jag NN, själv filosofie doktor...

Doktorshatten

Doktorshatten delas ut till Högskolan i Gävles hedersdoktorer. Den är svart, hög och veckad och symboliserar både frihet och makt.

Doktorer som promoveras har rätt att bära doktorshatten, men vid Högskolan i Gävle används lagerkrans istället för doktorshatt.

Disputerade personer som går med i processionen har med sig sin hatt i handen.

När den som promoverar doktorerna, promotorn, under den högtidliga akten själv sätter på sig sin hatt eller lagerkrans, tar även de åhörare som under processionen har med sig sin hatt, på sig denna.

Lagerkrans

 I samband med doktorspromotionen vid Högskolan i Gävle tilldelas de nya doktorerna en lagerkrans.

Lagerkransen kan härledas till Apollon, bl.a. vetenskapens och diktningens gud. Kransen förekom även som segersymbol vid grekernas idrottstävlingar och vid triumftågen i antikens Rom.

Under medeltiden kopplades lagerkransen samman med magistergraden, och har sedan dess använts vid promotioner inom den filosofiska fakulteten, vars doktorer först in på 1900-talet fick rätt att bära doktorshatt.

Prompvering av hedersdoktorer

Vid Högskolan i Gävle promoveras hedersdoktorer vid den Akademiska högtiden. Vid promotionen mottar hedersdoktorn insignierna, hatt, ring och diplom.

Seden att utse hedersdoktorer, doctores honoris causa, har sitt ursprung 1839, då den förste hedersmagistern, som det då hette, promoverades i Uppsala. Seden blev dock vanlig först under tidigt 1940-tal och ett hedersdoktorat kan endast erhållas vid promotion. Praxis för vilka prestationer som hedras genom förläningen av ett hedersdoktorat skiljer sig åt mellan olika lärosäten.

Till hedersdoktor vid Högskolan i Gävle kan utnämnas en forskare eller lärare, anställd vid annat lärosäte, som gjort viktiga insatser av betydelse för Högskolans forskning eller utbildning, eller en framstående kulturpersonlighet eller annan förtjänt person som genom sin gärning eller på annat sätt gjort insatser av stor betydelse för Högskolan och dess verksamhet regionalt, nationellt och internationellt.

Professorsinstallation

 Professorsinstallationen har också sina anor från medeltiden.

Vid Högskolan i Gävle installeras de nya professorerna i sina ämbeten av rektor vid den Akademiska högtiden.

Utöver den högtidliga akten när de nya professorerna välkomnas in i sina ämbeten uppmärksammas de ämnesområden som berörs, som en slags forskningsinformation, där de nya professorerna ges tillfälle att hålla en kortare vetenskaplig föreläsning, en installationsföreläsning.

Installationsföreläsningar hålls normalt i anslutning till högtidsceremonin, i samma vecka, och de är öppna för allmänheten.

Högskolan i Gävles symbol

Högskolan i Gävles symbol består av Högskolans logotyp omringad av en lagerkrans. Symbolen upprättades så sent som 2014. 

Högtidsskrift

I samband med den Akademiska högtiden ges en högtidsskrift ut där de nya doktorerna presenteras tillsammans med nya professorer och hedersdoktorer.

  1. Högtidsskrift 2014PDF (pdf, 5.7 MB)


  Publicerad av: Douglas Öhrbom

Om Högskolan