Högskolans nämnder och råd

Disciplinnämnd

Enligt Högskoleförordningen (HF) 10 kapitlet skall ärenden om disciplinära åtgärder mot studenter handläggas av en disciplinnämnd. En sådan nämnd skall finnas vid varje högskola.

Utbildnings- och forskningsnämnd

Utbildnings- och forskningsnämndens ansvarsområde innefattar att säkra och utveckla kvaliteten i Högskolans utbildningar, oavsett om utbildningen ges som reguljär utbildning, som distans- eller uppdragsutbildning. I detta ligger att besluta om kurs- och utbildningsplaner. Nämnden har rätt att delegera befogenheter att fastställa kursplaner till akademichefen. Vid beslut om delegation ska nämnden fastställa riktlinjer för akademichefens redovisning av fastställda kursplaner till nämnden samt hur dessa beslut ska följas upp.

Utbildnings- och forskningsnämnden ska vidare främja god forskningskvalitet och främja Högskolans utbildnings- och forskningsprofil enligt antagna strategier. Nämnden ska besluta om fördelning av de forskningsmedel, som nämnden disponerar, enligt högskolestyrelsens riktlinjer.

Forskarutbildningsnämnd

Forskarutbildningsnämnden ansvarar för bedömning av behörighet, antagning, upprättande av ISP, handledning och för att finansiering föreligger för hela studietiden.

Anställningsnämnd

Anställningsnämnden utses av Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) och hanterar på delegation av UFN ärenden kring anställningar.


  Publicerad av: Björn Karlsson