Disciplinnämnden

Högskolan i Gävle lyder under högskoleförordningen. Enligt 10 kapitlet i förordningen ska ärenden om disciplinära åtgärder mot studenter handläggas av en disciplinnämnd.

I högskoleförordningen står bland annat följande:

Disciplinära åtgärder får genomföras mot studenter som

  • med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas,
  • stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildning vid högskolan,
  • stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan
  • utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567).

Disciplinära åtgärder får dock inte genomföras senare än två är efter den aktuella händelsen.

I kapitel 10 i högskoleförordningen står också vilka representanter som ska finnas med i disciplinnämnden, hur länge de ska sitta med, hur de ska handlägga ärenden och så vidare.

Disciplinnämndens ledamöter

Disciplinnämndens sammansättning, ledamöternas mandattider, ärendenas handläggning m.m. framgår av HF 10 kap. Rektor är ordförande i nämnden.

Ledamöter

Nader Ahmadi, prorektor, ordförande
Erland Hesslow, rådman, ordinarie lagfaren
Annika Hessel, rådman, vice lagfaren
Tomas Källquist, lärarrepresentant
Lars Eriksson, lärarrepresentant, suppleant

Studentledamöter

Linda Igglund, studentkårens ordförande, studentrepresentant
Emma Thiede, studentkårens vice ordförande, studentrepresentant

Sekreterare

Mikael Krigh
Telefon: 026–64 89 68
E-post: mikael.krigh@hig.se

Sammanträdestider

2017 
8 februari
28 mars
26 april 
14 juni
26 september
1 november 
6 december

  Publicerad av: Marie Säll