Ledningsgruppen

Sammansättning och uppdrag

Ledningsgruppen på Högskolan i Gävle (HiG) består förutom rektor av prorektor, förvaltningschef, tre akademichefer (en från respektive akademi), bibliotekschef samt en representant för studentkåren. Ledningsgruppen är ett rådgivande organ till rektor.

Ledamöter

Maj-Britt Johansson

Rektor
Utbildning: Professor, fil. dr. skoglig marklära
Anställd: 2008
Född: 1955
Tidigare anställningar: Prefekt Sveriges lantbruksuniversitet

Nader Ahmadi

Prorektor
Utbildning: Fil. dr., docent i sociologi
Anställd: 2004
Född: 1959
Tidigare anställningar: Universitetslektor, forskare och studierektor samt ansvarig för utbildnings- och utvecklingsprojekt i Asien och östra Europa, Stockholms universitet; utredare/forskningsledare, Regeringskansliet

Maria Sörby

Förvaltningschef
Utbildning: Fil. dr.  molekylär cellbiologi
Anställd: 2016
Född: 1970
Tidigare anställningar: Föreståndare, SciLifeLab, vid Uppsala universitet, sektionschef, stabschef, projektledare integrerade ledningssystem, samt kvalitetschef vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

Annika Strömberg

Akademichef, Akademin för hälsa och arbetsliv
Utbildning: Filosofie doktor i företagsekonomi, KTH
Anställd: 1995
Född: 1969
Tidigare anställningar: Övningsassistent, ekonom, adjunkt, lektor i företagsekonomi vid HiG, uppdrag som avdelningschef HiG
Styrelseuppdrag: Ledamot i institutionsstyrelsen, institutionen för ekonomi, HiG; ledamot i Drivhusets styrelse.

Gunilla Mårtensson

Akademichef, Akademin för teknik och miljö
Utbildning: Docent, medicine doktorsexamen
Anställd: 2000
Född: 1957
Tidigare anställningar: Lektor i vårdvetenskap, tidigare uppdrag som utbildningsledare och ordförande i utbildnings- och forskningsnämnd

Svante Brunåker

Akademichef, Akademin för utbildning och ekonomi
Utbildning: Agronomie doktor, Sveriges lantbruksuniversitet
Anställd: 1996
Född: 1958
Tidigare anställningar: Doktorand, Sveriges lantbruksuniversitet, prorektor

Maivor Hallén

Bibliotekschef
Utbildning: Bibliotekarie, Högskolan i Borås
Anställd: 2009
Född: 1956
Tidigare anställningar: platschef Lärarhögskolan, Växjö; Vd Bibliotekscentrum; rådgivare/utvecklingsstrateg, Bibliotekscentrum/Bibliotekenes IT-Senter AS, Oslo;
rådgivare/produktägare BIBSYS/NTNU, Trondheim

Studentledamot
Mikaela Sultán

Studentkårens representant

Sekreterare

Sandra Eklund
Telefon: 026- 64 85 94
E-post: sandra.eklund@hig.se

  Publicerad av: Veronica Liljeroth