Maj-Britt Johansson

Maj-Britt Johansson är rektor vid Högskolan i Gävle sedan den 1 juli 2008. Hon är professor i skoglig marklära vid Sveriges lantbruksuniversitet och har större delen av sin karriär varit knuten till SLU i Uppsala.

Akademiska meriter

Sin grundutbildning har Maj-Britt Johansson inhämtat vid Uppsala universitet (kemi, fysik och matematik) samt vid Sveriges Lantbruksuniversitet (biologi och markvetenskap). 1986 avlade hon sin doktorsexamen.

Maj-Britt Johanssons forskning hör i huvudsak hemma inom skoglig marklära. Tyngdpunkten har legat på markens organiska material, den fraktion där huvuddelen av markens växttillgängliga förråd av näringsämnen och kol finns lagrat.

Forskningen har bland annat dokumenterats i ett 70-tal vetenskapliga artiklar, vilka har ökat förståelsen av viktiga markprocesser och av hur marken bör nyttjas på ett uthålligt sätt. Genom sin forskning har Maj-Britt Johansson bidragit till en mer varsam och hållbar skogsskötsel som i mindre utsträckning äventyrar markens långsiktiga produktionsförmåga.

Sedan 1999 är Maj-Britt Johansson professor i skoglig marklära vid SLU.

Tidigare uppdrag

Maj-Britt Johansson har varit verksam vid Sveriges lantbruksuniversitet i 30 år. Hon började 1978 som forskningsassistent för att under de nio sista åren fram till 2008 ha uppdraget som prefekt vid institutionen för skoglig marklära.

 
1978 — 1986Forskningsassistent, institutionen för skoglig marklära, SLU
1984 — 1985Gästforskare, University of Bayreuth, Tyskland
1986 — 1991Forskare, institutionen för skoglig marklära, SLU
1990 — 1991Avdelningsdirektör, naturvårdsenheten Länsstyrelsen i Uppsala län (tjänstledig från SLU)
1991 — 1996 Universitetslektor, institutionen för skoglig marklära, SLU
1996 — 1999Tillförordnad professor, skoglig marklära, SLU
1999 — Professor, skoglig marklära, SLU
1999 — 2008 prefekt, institutionen för skoglig marklära, SLU

Övrigt


Maj-Britt Johansson är sedan 2006 ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin.

Genom åren har hon också haft olika internationella uppdrag inom både utbildning och forskning. Bland annat har Maj-Britt Johansson haft en koordinerande roll i två EU-projekt (TEMPUS-TARCIS) — samarbeten mellan Sverige, Tyskland och Ryssland — som resulterat i ett magisterprogram inom agrarekologi vid Timirasev Akademin i Moskva. Hon har även i olika sammanhang varit inbjuden som lärare i bland annat Skottland, Italien, Ryssland och Lettland.

Personliga fakta


Maj-Britt Johansson är född 1955 i Avesta och uppvuxen i både Hälsingland och Gästrikland.

  Publicerad av: Zara Lindahl

Kontakt

Rektor
Maj-Britt Johansson


Telefon
(växel): 026-64 85 00 

Fax: 026-64 86 86

E-post: rektor@hig.se

 Postadress
Högskolan i Gävle
801 76 Gävle

Besöksadress
Kungsbäcksvägen 47, Gävle