Miljöledningssystem vid HiG

Miljöledningssystemet vid HiG är ett sätt att organisera miljöarbetet och att fördela ansvaret, prioritera, kommunicera, följa upp och kontrollera insatserna för en bättre miljö. I juli 2004 miljöcertifierades HiGs verksamhet enligt ISO 14001. Nu förbereder vi oss för den nya uppdaterade standarden.

I dag används miljöledningssystemet till att samordna HiGs arbete för hållbar utveckling ekologisk (miljö), social (arbetsmiljö för personal och studenter) och ekonomisk (kvalitet) enligt Högskolelagen 1 kap § 5.

Miljöutredning

I miljöutredningen kartläggs HiGs aktiviteter och de delar som kan påverka miljön, så kallade miljöaspekter, identifieras. Betydande miljöaspekter, de som kan ha störst miljöpåverkan är för HiG utbildning, forskning, samverkan, energianvändning inkl. kyla och transporter (Miljöutredning, 2015). En policy, mål och handlingsplaner upprättas för att minska påverkan från miljöaspekterna.

Policy för hållbar utveckling (tidigare kallad Miljöpolicy)

Policy för hållbar utveckling beskriver en övergripande vision i linje med Högskolans verksamhetsidé, för hur HiG ska bedriva sitt arbete för hållbar livsmiljö (ekologisk, social och ekonomisk).

Arbetsmiljöarbetet och kvalitetsarbetet ingår på HiG i det operativa arbetet för hållbar utveckling och redovisas på sina respektive hemsidor och årsredovisningen.

Planering

Planering innebär att både övergripande och detaljerade miljömål tas fram och en handlingsplan upprättas. De övergripande miljömålen som är gemensamma för hela HiG tas fram centralt i RHU (Rådet för hållbar utveckling).

Akademierna,  högskolegemensamma förvaltningen och biblioteket (enheterna) tar fram sina egna detaljerade mål och handlingsplaner med ansvar och tidsplan för hur målen ska uppnås. Miljömålen ska vara förenliga med policyn och lagkrav.

Rutiner tas fram för att uppnå miljömålen t.ex. för identifiering av lagar och andra krav samt miljöaspekter. Det finns också rutiner för hur kunskapen om gällande lagar och andra krav hålls uppdaterad.

Införande och tillämpning

För att miljömålen ska nås och miljöpåverkan minskas ser ledningen till att resurser för ett fungerande ledningssystem finns. HiG har en central systemansvarig för att samordna arbetet och varje enhet en eller två samordnare. De har en delegation från enhetschefen och deras befogenheter och ansvar beskrivs i HiGs organisations­dokument. Vice rektor för hållbar utveckling koordinerar arbete för hållbar utveckling.

Rutiner finns för utbildning av anställda. Intern och extern kommunikation om arbetet för hållbar utveckling sker enligt HiG kommunikationspolicy. Rutin för nödlägesberedskap finns för att förhindra och reducera eventuella miljöpåverkan vid olyckor.

Uppföljning

Aktiviteter följs upp och utvärderas mot uppsatta mål årligen. Resultatet beskrivs i en miljöledningsrapport som publiceras på HiGs webbsida för Hållbar utveckling. Rapporten skickas också till Naturvårdsverket och Utbildningsdepartementet. Aktiviteter för att minska energianvändningen rapporteras till Energimyndigheten.

De förbättringsförslag och avvikelser som rapporteras in, dokumenteras och följs upp via ett webbaserat system av RHU två gånger per år. Förbättringsförslag och avvikelser åtgärdas på enheten inom vars verksamhetsområde den har uppstått och åtgärder vidtas för att förebygga framtida avvikelser.

På HiG genomförs årliga externa och interna revisioner enligt revisionsplanen. Arbetet med att åtgärda avvikelser pågår under hela året. Revisionerna följer upp om ledningssystemet uppfyller kraven enligt ISO 14001 för att ge underlag till ledningens beslut om arbetets fortsatta inriktning.

Ledningens genomgång

HiGs ledning gör en uppföljning av miljöledningssystemet årligen. De tar beslut om ändringar i policyn, övergripande mål och andra delar av systemet vid behov. På detta sätt startar hela processen om igen för att kravet på ständig förbättring ska uppnås

  Publicerad av: Sara Levander