Högskolans policy och mål för hållbar utveckling

Policy​

  • verkställande ledning ska stimulera till ett kontinuerligt arbete för en hållbar utveckling med fokus på ständiga förbättringar
  • HiG ska främja personals och studenters kompetens om hållbar utveckling
  • aspekter av hållbar utveckling ska integreras som en del i relevant undervisning och forskning samt lagar och andra krav ska utgöra miniminivå i allt arbete
  • HiG ska beakta sina leverantörers och entreprenörers arbete för hållbar utveckling vid all upphandling
  • energi- och materialanvändning ska effektiviseras och föroreningar förebyggas
  • HiG ska ha ett öppet arbete för hållbar utveckling som alla kan ta del av

Policy för hållbar utveckling för HiG är fastställd 2016-12-15 av Högskolestyrelsen tillsammans med övergripande mål för hållbar utveckling.


Högskoleövergripande hållbarhetsmål 2017-2020

Högskolan i Gävle ska utveckla och sprida kunskapen samt öka medvetenheten om en hållbar livsmiljö för människan utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt samt socialt perspektiv.

Detta ska ske genom:

  • relevant utbildning
  • forskning och kommunicering av forskningsresultat
  • informationsspridning samt partnerskap och samverkan
 

RHU har utifrån de övergripande hållbarhetsmålen arbetat fram förslag till några gemensamma detaljerade hållbarhetsmål som kan appliceras på alla enheter. Förslagen har tagits upp i Rektorsledningsgrupp till diskussion och beslut.

Målen konkretiseras i tvååriga enhetsvisa detaljerade mål och i handlingsplaner.

Arbetet med de direkta miljöaspekterna sker kontinuerligt eftersom de ska redovisas till naturvårdsverket samt utbildningsdepartemetnet. Det gäller exempelvis användningen av material och energi inklusive transporter.

Vad är hållbar utveckling?

Hållbar utveckling innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. (Miljöbalken 1§, 1 kap)

1 kap 5 § 1 Högskolelagen ger oss ytterligare stöd i vårt arbete: Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. (Trädde i kraft den 1 januari 2006)

  Publicerad av: Sara Levander