Högskolans policy och mål för hållbar utveckling

Policy​

  • verkställande ledning ska stimulera till ett kontinuerligt arbete för en hållbar utveckling med fokus på ständiga förbättringar
  • HiG ska främja personals och studenters kompetens om hållbar utveckling
  • aspekter av hållbar utveckling ska integreras som en del i relevant undervisning och forskning samt lagar och andra krav ska utgöra miniminivå i allt arbete
  • HiG ska beakta sina leverantörers och entreprenörers arbete för hållbar utveckling vid all upphandling
  • energi- och materialanvändning ska effektiviseras och föroreningar förebyggas
  • HiG ska ha ett öppet arbete för hållbar utveckling som alla kan ta del av

Policy för hållbar utveckling för HiG är fastställd 2010-12-10 av Högskolestyrelsen tillsammans med övergripande mål för hållbar utveckling.

Övergripande mål för 2011-2016

INDIREKTA

1. Personalens och studenternas kompetens inom hållbar utveckling ska öka.

2. Integrering av hållbar utveckling i relevant utbildning och forskning ska öka.

3. Beaktande av aspekter av hållbar utveckling vid upphandling av varor och tjänster ska öka.

4. Marknadsföring av högskolans miljöcertifiering och arbete med hållbar utveckling ska öka.

5. Samverkan med det omgivande samhället kring hållbar utveckling ska öka.

DIREKTA

6. Användningen av material och energi inklusive transporter ska minska.

De övergripande miljömålen är fastställda av Högskolestyrelsen 2010‐12‐10

Målen konkretiseras i tvååriga enhetsvisa detaljerade mål och i handlingsplaner.

Vad är hållbar utveckling?

Hållbar utveckling innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. (Miljöbalken 1§, 1 kap)

1 kap 5 § 1 Högskolelagen ger oss ytterligare stöd i vårt arbete: Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. (Trädde i kraft den 1 januari 2006)

  Publicerad av: Sara Levander

Vårt arbete för en hållbar utveckling