Rektors kansli

Kvalitetsarbete vid Högskolan i Gävle

Verksamheten vid universitet och högskolor skall hålla en internationellt sett hög kvalitet. Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften i grundläggande högskoleutbildning och forskning och forskarutbildning samt konstnärligt utvecklingsarbete skall förbättras. Kvalitetsarbetet skall i största möjliga utsträckning bygga på av lärosätet uppsatta och uppföljningsbara mål (utdrag ur regleringsbrev för 2008).

 

Kvalitetsarbetet

Kvalitetsarbetet utgår bl.a. från treåriga program, vars syfte är att fastställa övergripande kvalitetsmål, processer och ansvar samt ett gemensamt ramverk, inom vilket Högskolan kan förverkliga sina intentioner med kvalitetsarbetet. Högskolans styrelse beslutar om programmen och rektor som kvalitetsansvarig fattar tillsammans med sin kvalitetsgrupp (ledningsgruppen) beslut om kvalitetsarbetet. Det övergripande kvalitetsarbetet samordnas av kvalitetssamordnaren.

Intentionerna med kvalitetsarbetet är

  • dels att på ett systematiskt och målinriktat sätt, genom planerade aktiviteter och en gemensam process, ständigt förbättra och utveckla kvaliteten (kvalitetsutveckling),
  • dels att på ett systematiskt och metodiskt sätt och med hjälp av dokumenterade rutiner säkerställa och upprätthålla uppnådd kvalitet inom Högskolans utbildningar och därtill angränsande områden, under samtidig revision och uppföljning (kvalitetssäkring); därigenom skall en tillräcklig tilltro ges att verksamheten uppfyller givna krav och förväntningar på kvalitet.

Högskolans ledning och chefer har ett ansvar att motivera medarbetare till ett kvalitativt arbetssätt. Allas delaktighet innebär att både personal och studenter vid Högskolan bereds möjlighet att påverka utformningen av kvalitetsmål och kvalitetsarbete och känner att de omfattas av de mål som sätts upp för respektive verksamhetsområde. Men delaktighet innebär även en skyldighet och ansvar för var och en att reflektera över sin egen del i kvalitetsarbetet och hur man själv kan bidra till detta.

  Publicerad av: Sara Levander

Rektors kansli