Samverkan

Vanliga frågor om uppdragsutbildning

Vad är uppdragsutbildning?

Högskolan i Gävle har på samma sätt som övriga högskolor och universitet i Sverige staten som huvudman har som en av sina uppgifter att erbjuda utbildning till företag och andra organisationer. Kursen ges på uppdrag av en kund som köper utbildningen. Denna utbildningsform kallas uppdragsutbildning.

Verksamheten med uppdragsutbildning regleras av Förordning (2002:760) för uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.

Vem får köpa uppdragsutbildning?

Privatpersoner får inte köpa platser i en uppdragsutbildning däremot har företag och andra organisationer rätt att göra det. Motparter i affärsuppgörelsen är firmatecknaren i den organisation som upphandlar utbildningen samt beroende på uppdragets storlek antingen akademichefen för den akademi inom högskolan som levererar utbildningen eller rektor.

Vem får delta i uppdragsutbildning?

Det företag eller den organisationen som upphandlar kursen beslutar om vem som får delta. Vanligtvis är det en arbetsgivare som köper någon form av kompetensutveckling till sina anställda men det kan även handla om att t ex Länsarbetsnämnden upphandlar kursplatser åt arbetssökande.

Vilka förkunskaper krävs?

För att delta i uppdragsutbildning krävs förkunskaper motsvarande grundläggande behörighet för högskoleutbildning. Arbetslivserfarenhet innebär ofta att de här kunskaperna och kunskaper inom yrkesområdet förvärvats utan att formella bevis på detta finns. Det innebär i sin tur att inga betyg eller andra formella bevis på förkunskaper behöver uppvisas, istället är det arbetsgivaren som avgör om personens förkunskaper är tillräckliga. Detta gäller såväl för poänggivande kurser som kurser med endast kursintyg.

Kan man få akademiska poäng?

Ja, vissa kurser ger akademiska poäng efter godkänd examination. Vid examinationen ställs samma krav som i den akademiska grundutbildningen. Det kursbevis som utfärdas efter avslutad kurs och godkänd examination ger dessutom samma akademiska status som examination i grundutbildningen. Det innebär alltså att det inte är någon skillnad på poäng utfärdade i uppdragsutbildning eller i grundutbildning.

  Publicerad av: Veronica Liljeroth

Samverkan