Student

Tillgodoräknande av svensk och utländsk högskoleutbildning

Kurser som du läst vid andra högskolor i Sverige eller vid utländska universitet kan du vanligtvis tillgodoräkna i en examen vid Högskolan i Gävle. Detta gäller under förutsättning att det inte råder väsentlig skillnad mellan dessa och den utbildning som du vill få studierna prövad mot.

Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen. För att en bedömning skall göras måste man vara antagen till och bedriva studier vid Högskolan i Gävle. Ett beslut om tillgodoräknande gäller vid det universitet/högskola där beslutet fattats.

Vid Högskolan i Gävle gäller enligt Högskolestyrelsens beslut 1993-04-27 följande lokala bestämmelser om tillgodoräknande av studier.

Ansöka om tillgodoräknande

Du ansöker om tillgodoräknande skriftligt via nedanstående blankett. För att ansökan ska vara komplett måste du bifoga studieintyg och kursplaner.

  1. Blankett för ansökan om tillgodoräknandePDF (pdf, 331 kB)

Helt avslutad kurs vid annat lärosäte

Om du har en helt avslutad kurs, läst vid annat lärosäte än Högskolan i Gävle, som du vill ha med i din examen (högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen) ska du meddela detta när du gör din ansökan om examen.

Om du har kurser, lästa vid annat lärosäte än Högskolan i Gävle, som du vill ha med i din yrkesexamen ska du ansöka om tillgodoräknande enligt informationen nedan. (A).

Del av kurs läst vid annat lärosäte

Om du har del av kurs, läst vid annat lärosäte än Högskolan i Gävle behöver du göra en ansökan om tillgodoräknande. Se nedan (B).

Annan typ av utbildning

Om du vill tillgodoräkna dig utbildning utanför högskolesystemet, såsom äldre utbildning eller utbildning given av annan utbildningsanordnare, måste en bedömning av denna göras. Det som bedöms är om utbildningen kan anses motsvara högskoleutbildning. Kontakta oss för mer information.

A. Yrkesexamen

Beslut om tillgodoräknande av utbildning som del av kurs fattas av den lärare som är examinator på kursen. Beslut om tillgodoräknande av utbildning eller verksamhet som del av examen fattas av ämnesansvarig/utbildningsledare.

B. Generella examina

Beslut om tillgodoräknande av utbildning som del av kurs fattas av den lärare som är examinator på kursen. Man vänder sig i det fallet direkt till berörd akademi. Beslut om tillgodoräknande av utbildning som del av en generell examen (hel kurs) fattas studerandeadministrativa chefen. Man vänder sig direkt till enheten examensärenden.

Vid Högskolan i Gävle finns inga särskilda lokala föreskrifter om maximigränser för tillgodoräknande när det gäller lästa kurser.

Det som prövas när det gäller tillgodoräknande av utbildning från annat land som en del av en svensk examen är:

  • att den genomgångna utbildningen är av samma karaktär som och kan anses ligga på samma nivå som svensk universitetsutbildning
  • att utbildningen skäligen ligger i linje med målet för den examen man syftar till
  • att utbildningen inte överlappar annan utbildning som ska ingå i examen
  • att omfattningen av den utländska utbildningen ska omräknas i relation till svenska poäng.

Procedur

Ansökan om tillgodoräknande av hel kurs prövas vid Högskolan i Gävle:

  • för yrkesexamina (sjuksköterska, specialistsjuksköterska samt högskoleexamen med inriktning mot fastighetsförmedling)av ämnesföreträdare,/utbildningsledare.
  • för generella examina (dvs. högskoleexamen, kandidatexamen och magisterexamen) efter delegation från studerandeadministrativa chefen av examenshandläggare, eventuellt i samråd med berörd akademi/ämnesföreträdare.

Ansökan görs skriftligen när det gäller del av kurs samt för yrkesexamina och hanteras av respektive akademi. Man får skriftligt svar. Ett negativt beslut kan överklagas och information om hur det går till bifogas beslutet.

Till ansökan ska när det gäller tillgodoräknande av utbildning från annat land fogas ett officiellt utfärdat bevis i original över den genomgångna utbildningen. Man får givetvis originalet tillbaka. Om beviset är utfärdat på annat språk än svenska, danska, norska, engelska, franska eller tyska ska en auktoriserad översättning finnas med. Därtill ska normalt kursplan och litteraturlista bifogas, vilket man därför bör tänka på att ta med sig hem efter avslutade studier. Det brukar vara mycket svårt att rekonstruera efteråt!

Om man är student i utbytesprogram, är en förhandsbedömning av tillgodoräknandet en del av beslutet om utbytesstudierna och är därför gjord i förväg. En särskild blankett finns för detta. Det är förstås viktigt att man är helt klar över vad bedömningen omfattar, så att inte tveksamhet uppstår när man kommer hem. Bedömningen ska vara skriftlig. Samma huvudprinciper som nämns ovan gäller i övrigt.

När man ansöker om examensbevis ska beslut om tillgodoräknande fogas till ansökan.

I många fall vill man "tillgodoräkna" studier utomlands som del av en kurs som man redan är registrerad på. Då är det examinator vid Högskolan i Gävle som beslutar vad som kan accepteras som en del av underlaget för betyget på hela kursen. Examinator avgör själv vilken dokumentation som krävs - normalt är det samma som nämns ovan, d.v.s. officiellt intyg, kursplaner och litteraturlistor.

För studerande i utbytesprogram är denna bedömning en del av beslutet om utbytesstudier och institutionen har normalt på annat sätt hämtat information om de tänkta studierna. Man bör ändå alltid se till att få med sig god dokumentation hem. Vid många utländska universitet ges stödkurser i landets eget språk för utbytesstudenter. Sådana kurser tillgodoräknas normalt inte eftersom de inte ligger på högskolenivå. Beslut om tillgodoräknande av kurs kan överklagas.

Examensbeviset

I examensbeviset förtecknas den tillgodoräknade kursen med sin ursprungsbenämning, d.v.s. så som den är benämnd vid det lärosäte där man läst den. I beviset anges också vid vilket lärosäte kursen är läst och om möjligt den betygsskala som använts.

När resultat utomlands används för att ersätta del av en kurs och betyg på hela kursen sätts vid högskolan framgår detta normalt inte av beviset - det är den hela kursen med betyg, betygsskala och datum som skrivs in. För studerande i utbytesprogram kan skrivas en rad om att en del av en kurs är fullgjord inom ramen för ett utbytesprogram, men för detta krävs att man själv styrker förhållandet med ett intyg från institutionen, som i så fall måste bifogas ansökan om examensbevis.

Övrigt

Det kan ta lång tid innan man får svar på en ansökan om tillgodoräknande. Det är därför klokt att ansöka i god tid innan man behöver sitt examensbevis; lämpligt är förstås att göra det så snart studierna utomlands är avslutade.

Ett beslut om tillgodoräknande gäller vid det lärosäte där beslut har fattats. Om man har en fullständig akademisk grundexamen i annat land och har fått den värderad av Universitets- och högskolerådet (UHR) bör man i sin ansökan bifoga utlåtandet. Detta kan förkorta handläggningstiden väsentligt.

Uppgifter om tillgodoräknande som man fått i förväg, d.v.s. innan dokumentationen över resultaten finns och en verklig prövning kan ske, är inte juridiskt bindande.