Lediga jobb

Doktorand inom flexibelt arbete och hållbarhet i organisationer

Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder utbildningsprogram och fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor utifrån söktrycket. För mer information om Högskolan, se www.hig.se .

Högskolan i Gävle utlyser härmed en utbildningsplats på forskarnivå (240 högskolepoäng) med doktorsexamen i ämnet arbetshälsovetenskap som slutmål.

Högskolan fokuserar på fyra strategiska forskningsområden - hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri. De forskarutbildningar som bedrivs är inom de tematiska områdena Hälsofrämjande arbetsliv och Byggd miljö.

Forskningsområdet Hälsofrämjande arbetsliv har sin inriktning mot olika hälsoaspekter i arbetslivet utifrån fysiska, psykiska och sociala perspektiv. Hälsa och hälsofrämjande ges i en arbetslivskontext en bred definition. Forskningen ska bidra till kunskap om hälsofrämjande arbetsliv och/eller orsaksförklaringar till uppkomsten av arbetsrelaterad ohälsa, hur den kan förebyggas och behandlas. Till forskningsområdet hör även frågor om ledarskap och organisation och dess samband med personalens hälsa, liksom forskning om möjligheter och hinder för återgång till och möjlighet att vara kvar i arbetslivet med långvarig ohälsa samt till ett förlängt arbetsliv .

Den forskarstuderande knyts till examentillståndsområdet Hälsofrämjande arbetsliv och antas i forskarutbildningsämnet arbetshälsovetenskap. Inom forskningsmiljön kommer även forskarstuderande inom forskarutbildningsämnena vårdvetenskap, industriell ekonomi och socialt arbete att vara delaktiga. Utvecklingen av forskningsmiljön bygger på Högskolans strategiska forskningsområde Hälsofrämjande arbete och Region Gävleborgs forskningsverksamhet med nya forskningsprojekt och knyts även till verksamheten för Regional utveckling/innovation, specifikt inom området Hållbart inkluderande arbetsliv. Den gemensamma visionen är att detta i framtiden ska utvecklas till en forskarskola.

Anställningen är på heltid med tillträde 1 april 2021 eller enligt överenskommelse. Tjänsteställe är Gävle och merparten av arbetstiden är campusförlagd till Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi.

Arbetsuppgifter:

Den som antas till en utbildningsplats skall främst ägna sig åt att genomföra vetenskapliga projekt samt genomgå kurser om minst 60 högskolepoäng. Utbildningen innefattar även att den forskarstuderande skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling motsvarande 180 högskolepoäng. Den som erhåller utbildningsplatsen kan även få arbeta med undervisning och administrativt arbete omfattande högst 20% av heltid. Sådan tjänstgöring förlänger utbildningstiden i motsvarande omfattning.

En doktorand söks nu till projektet Flexibelt arbete och hållbarhet i organisationer.

Doktorandprojektet syftar till att undersöka i vilken utsträckning flexibelt arbete (t.ex. arbete på olika tider och platser) bidrar till personalens hälsa och organisationens hållbarhet. Doktorandprojektet är en del av forskningsprogrammet Flexibelt arbete - möjlighet och utmaning, som är finansierat av Forte och studerar flexibla anställnings- och arbetsformer i en kontext av lönsamhet och hållbar hälsa. I doktorandprojektet kommer organisationer att följas över tid för att undersöka hur hälsoutfall på individnivå respektive lönsamhetsindikatorer på organisationsnivå påverkas av hur flexibelt arbete praktiseras. Därtill kommer intervjuer att göras med chefer i organisationer om deras syn på flexibelt arbete.

Huvudhandledare för doktorandprojektet är Marina Heiden.

Kvalifikationer:

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Behörigheten ska ha uppnåtts senast samma datum som sista ansökningsdag.

Övriga kvalifikationer
Arbetsuppgifterna kräver en väl utvecklad förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra samt en god kommunikationsförmåga i svenska och engelska, såväl skriftligt som muntligt. Som forskarstuderande ska du ha en vilja att söka ny kunskap och även kunna diskutera och förklara forskningen med personer som inte är verksamma inom det egna ämnet såväl nationellt som internationellt. För denna utbildningsplats på forskarnivå är det särskilt meriterande med kunskap om ekonomisk teori och erfarenhet av kvalitativ metod.

Bedömningsgrunder
Urvalet sker på basis av den sammanvägda bedömningen av sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen och grundar sig på följande kriterier:

• formell behörighet för att antas till forskarutbildning
• relevans och omfattning av utbildningsbakgrund
• ansökans kvalitet
• kvaliteten i den sökandes uppsatser, examensarbeten eller motsvarande
• erfarenhet av forskningsrelaterat arbete, med avseende på både mängd och innehåll och/eller annan arbetslivserfarenhet av relevans för forskarutbildningen
• kompetens och inriktning i relation till den specifika studieplatsen
• förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning mot bakgrund av inlämnade handlingar, intervju och eventuella arbetsprov/tester
• förmåga att bidra till den vetenskapliga miljö där forskarutbildningen ska äga rum
• omdöme från referenser

Övrigt:

Anställningen är en doktorandanställning, se Högskoleförordning SFS 1993:100, kapitel 5, för mer information.

Ansökan till utbildningsplats ska åtföljas av:
• curriculum vitae,
• dokument som styrker din grundläggande behörighet,
• en förteckning över referenspersoner och
• kopior på tidigare arbeten (t.ex. examensarbete, eventuell vetenskaplig publikation) samt övriga handlingar du önskar åberopa.

För sökande med examina från utländska lärosäten: Auktoriserad översättning till svenska eller engelska av alla dokument måste bifogas, såvida de inte är utformade på norska, danska eller engelska.

Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Varaktighet: 6 månader eller längre
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2021-01-18

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2020/697

Upplysningar lämnas av:

Åsa Vidman
Avd.chef för Arbetshälsovetenskap och psykologi
Telefon: 026-64 88 34
E-post: asa.vidman@hig.se

Marina Heiden
Docent, univ.lektor
Telefon: 026-64 85 44
E-post: marina.heiden@hig.se

Facklig(a) företrädare
Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Lars Borbos
Fackförbundet ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Tillbaka

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-10-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)