Lediga jobb

Doktorand inom vårdvetenskap

Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 300 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor om man ser till söktrycket. Vi har 16 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.

Högskolan fokuserar på fyra strategiska forskningsområden - hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri. De forskarutbildningar som bedrivs är Hälsofrämjande arbetsliv och Byggd miljö.

Forskningsområdet hälsofrämjande arbetsliv har sin inriktning mot olika hälsoaspekter i arbetslivet, utifrån ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Hälsa och hälsofrämjande måste i en arbetslivskontext ges en bred definition. Forskningen ska bidra till kunskap om hälsofrämjande arbetsliv och/eller orsaksförklaringar till uppkomsten av arbetsrelaterad ohälsa, hur den kan förebyggas och behandlas. Ledarskap och personalens välmående berörs likväl som återgång/möjlighet att vara kvar i arbetslivet för personer med långvarig ohälsa.

Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle utlyser härmed en utbildningsplats på forskarnivå (240 högskolepoäng) med doktorsexamen i ämnet vårdvetenskap som slutmål. Den forskarstuderande blir delaktig i en gemensam forskningsmiljö som utvecklas i samverkan mellan Högskolan i Gävle och Region Gävleborg. Den forskarstudentande knyts till examentillståndsområdet: Hälsofrämjande Arbetsliv och antas i forskarutbildningsämnet vårdvetenskap. Inom forskningsmiljön kommer även forskarstuderande inom forskarutbildningsämnena arbetshälsovetenskap, industriell ekonomi och socialt arbete att vara delaktig. Utvecklingen av forskningsmiljön bygger på Högskolans strategiska forskningsområde Hälsofrämjande Arbete och Region Gävleborgs forskningsverksamhet med nya forskningsprojekt och knyts även till verksamheten för Regional utveckling/innovation, specifikt inom området Hållbart inkluderande arbetsliv. Den gemensamma visionen är att detta i framtiden ska utvecklas till en forskarskola. Du är välkommen att söka denna utbildningsplats:

HIG-STÖD 2020/568: Hälsofrämjande arbetsliv och interprofessionell kommunikation inom den psykiatriska öppenvården

Tjänsteställe är Gävle, med placering på Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap.

Arbetsuppgifter:

Den som antas till en utbildningsplats skall främst ägna sig åt att genomföra vetenskapliga projekt samt genomgå kurser om minst 60 högskolepoäng. Utbildningen innefattar även att den forskarstuderande skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling motsvarande 180 högskolepoäng. Den som erhåller studieplatsen får i begränsad omfattning även arbeta med undervisning och administrativt arbete. Sådan tjänstgöring förlänger utbildningstiden i motsvarande omfattning. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. Den som antas till en studieplats förväntas utföra den absoluta merparten av sitt arbete i Gävle samt regelbundet delta i akademins aktiviteter såsom seminarier och möten.

Forskarstudien: Doktorand i Vårdvetenskap inriktning Hälsofrämjande arbetsliv och interprofessionell kommunikation inom den psykiatriska öppenvården (HIG-STÖD 2020/568)

Sjuksköterskeyrket associeras ofta med en stressig arbetsmiljö med begränsade möjligheter att påverka sitt arbetsinnehåll. Sjuksköterskor förutsätts i flera situationer axla rollen som spindeln i nätet, vilket innebär god förmåga att samverka med andra professioner. Det övergripande syftet med följande doktorandprojekt är att utforska och beskriva interprofessionell kommunikation och hur dialogen mellan olika yrkesgrupper relaterar till ett hälsofrämjande arbetsliv inom den psykiatriska öppenvården. Vidare är syftet att undersöka genomförbarheten av en pedagogisk intervention och dess effekter på arbetsmiljön. De frågor som ställs är bland annat: Hur interagerar olika yrkesgrupper med varandra? Hur pratar de med varandra och om varandra? Vilka erfarenheter har sjuksköterskor av att samverka med andra yrkesgrupper och vad får allt detta för betydelse i strävan efter att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö? Projektet delas in i fyra separata delarbeten, där olika ansatser och vetenskapliga metoder kommer att användas, såsom ex. etnografi, fokusgrupper, kvalitativ fallstudie, och en kvantitativ genomförbarhetsstudie. Under projektet kommer doktoranden i stor omfattning att samverka och arbeta nära personalgrupper för att samla in data genom deltagande observationer, intervjuer och enkäter.

Huvudhandledare för doktorandprojektet är Martin Salzmann Erikson.

Kvalifikationer:

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Övriga kvalifikationer
Arbetsuppgifterna kräver en väl utvecklad förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra i team samt en god kommunikationsförmåga i svenska och engelska, såväl skriftligt som muntligt. Som forskarstuderande ska du ha en vilja att söka ny kunskap och även kunna diskutera och förklara forskningen med personer som inte är verksamma inom det egna ämnet såväl nationellt som internationellt. För denna utbildningsplats på forskarnivå är det särskilt meriterande med specialistsjuksköterskeexamen i psykiatrisk vård.

Bedömningsgrunder
Urvalet av sökande till en studieplats sker på basis av den sammanvägda bedömningen av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Urvalsproceduren grundar sig på följande kriterier för bedömning av de sökande:

• formell behörighet för att antas till forskarutbildning
• relevans och omfattning av utbildningsbakgrund
• ansökans kvalitet och, i förekommande fall, den tilltänkta forskningsplanens kvalitet
• kvaliteten i den sökandes uppsatser, examensarbeten eller motsvarande
• erfarenhet av forskningsrelaterat arbete, med avseende på både mängd och innehåll och/eller annan arbetslivserfarenhet av relevans för forskarutbildningen
• kompetens och inriktning i relation till den specifika studieplatsen
• förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning mot bakgrund av inlämnade handlingar, intervju och eventuella arbetsprov/tester
• förmåga att bidra till den vetenskapliga miljö där forskarutbildningen ska äga rum
• omdöme från referenser

Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får dock inte vid urval ge sökanden företräde framför andra sökande (HF 7 kap 41 §).

Övrigt:

Anställningen är en doktorandanställning, se Högskoleförordning SFS 1993:100, kapitel 5, för mer information.

Ansökan till utbildningsplats ska åtföljas av meritförteckning, dokument som styrker din grundläggande behörighet, en förteckning över referenspersoner och kopior på tidigare arbeten (t.ex. examensarbete, eventuell vetenskaplig publikation) samt övriga handlingar du önskar åberopa.

Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Varaktighet: 6 månader eller längre
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2020-11-30

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2020/568

Upplysningar lämnas av:

Lisbeth Porskrog Kristiansen
Professor
Mobiltelefon: 073-369 29 42
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lisbeth.porskrog.kristiansen@ hig.se

Maria Lindberg
Avdelningschef Vårdvetenskap
Mobiltelefon: 073-689 30 43
E-post: maria.lindberg@hig.se

Martin Salzmann Erikson
Docent
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: martin.salzmann@hig.se

Facklig(a) företrädare
Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Lars Borbos
Fackförbundet ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Tillbaka

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-10-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)