Doktorand i socialt arbete- Marknadisering och brukare

Högskolan i Gävle har som vision att vara ledande inom utbildning och forskning för en Hållbar livsmiljö för människan. Vi erbjuder ca 50 utbildningsprogram och 400 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Med 16 000 studenter och mer än 700 anställda är Högskolan i Gävle en av Sveriges största högskolor. Vad vi än arbetar med är det två saker som förenar oss: Att stödja och vägleda våra studenter under deras studietid samt verka för att Högskolans forskning kommer det omgivande samhället till nytta.

Akademin för Hälsa och Arbetsliv, avdelningen för hälso- och vårdvetenskap samt avdelningen för socialt arbete och psykologi vid Högskolan i Gävle söker fem doktorander inom hälsofrämjande arbetsliv, tre inom inriktning vårdvetenskap samt två inom inriktning socialt arbete.

Högskolan i Gävle har ett referensnr per doktorandtjänst. Du är välkommen att söka till alla inriktningar, en ansökan per referensnr:

HIG-STÖD 2018/796: Inkludering i arbetslivet
HIG-STÖD 2018/797: Vägen tillbaka
HIG-STÖD 2018/798: Hälsofrämjande aspekten av distriktssköterskans professionella arbete
HIG-STÖD 2018/799: Äldre i arbetslivet
HIG-STÖD 2018/800: Marknadisering och brukare

Arbetsuppgifter:

Anställningen är femårig, heltid med 80 % forskarutbildning och 20% annan tjänstgöring, t.ex. undervisning och administration. I övrigt angående anställning och doktorandstudier se Högskoleförordningen kapitel 5 och 9.

Forskningsområdet Hälsofrämjande arbetsliv har sin inriktning mot olika hälsoaspekter i arbetslivet, utifrån ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Hälsa och hälsofrämjande måste i en arbetslivskontext ges en bred definition. Studierna ska bidra till kunskap om hälsofrämjande arbetsliv och/eller orsaksförklaringar till uppkomsten av arbetsrelaterad ohälsa, hur den kan förebyggas och behandlas. Ledarskap och personalens välmående berörs likväl som återgång/möjlighet att vara kvar i arbetslivet för personer med långvarig ohälsa.

Doktorand i socialt arbete inriktning marknadisering och brukare:
Privat eller offentligt? - Äldreboenden ur brukarnas perspektiv

De senaste decennierna har vård och omsorg varit föremål för en ny typ av styrning som framförallt satt kostnadseffektivitet i fokus. Vården har, tillsammans med andra sektorer inom offentlig sektor, präglats av en ökad marknadisering vilket inneburit att vårdtagare allt mer kommit att definieras i termer av kunder och konsumenter med rätt att välja vårdgivare. Utvecklingen har bland annat inneburit att ett stort antal kommunala verksamheter inom vård och omsorg lagts ut på entreprenad efter upphandling där avtalen löper en viss tid. Efter några år upphandlas tjänsten på nytt vilket kan innebära att verksamheten byter huvudman igen. Ibland återtar kommunen skötseln av verksamheten. På senare tid har även vårdföretagen börjat bygga upp verksamheter i egen regi. Vad betyder denna utveckling för personer på äldreboenden?

Doktorandprojektets övergripande syfte är att ur ett brukarperspektiv studera skillnader mellan offentligt och enskilt drivna äldreboenden. Det är det sociala perspektiv och inte den medicinska vården som står i fokus. Därutöver är projektet öppet för egna idéer. Såväl kvantitativa som kvalitativa metoder kan vara aktuella.

Du ansöker genom att skriva en kortfattad forskningsplan som presenterar forskningsinriktning och avhandlingsidé och som innehåller problemformulering, teori, metod och tidplan för ett tänkbart doktorandprojekt.

Kvalifikationer:

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
1. avlagt en examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Eftersom flera av de befintliga forskningsprojekten inom området inkluderar internationella samarbeten krävs en god kommunikationsförmåga i engelska, såväl skriftligt som muntligt. Anställningen kräver en väl utvecklad förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra i team. Som forskarstuderande ska du ha en vilja att söka ny kunskap och även kunna diskutera och förklara forskningen med personer som inte är verksamma inom det egna ämnet.

Vid tillsättningen ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig en utbildning på forskarnivå. För detta krävs förmåga att skriva en forskningsplan vilket ska bifogas dina ansökningshandlingar. Denna ska innehålla tre sidor (exklusive referenser) som relaterar till inriktningen för ett av de beskrivna forskningsprojekten inom vårdvetenskap eller socialt arbete. Ansökan kan ske till flera forskningsprojekt, men endast en forskningsplan behöver bifogas.

Erfarenhet:

Erfarenhet krävs

Övrigt:

Välkommen med din ansökan senast den 29 januari 2019, märkt med ref nr HIG-STÖD 2018/800.

Skicka din ansökan via e-post till registrator@hig.se eller till Registrator, Högskolan i Gävle, Kungsbäcksvägen 47, 801 76 GÄVLE.

Ansökan ska åtföljas av en forskningsplan (enligt beskrivning ovan), meritförteckning inklusive en förteckning över referenspersoner och övriga handlingar du önskar åberopa.

Lönen regleras genom lokalt avtal om lönestege för doktorander.

Anställningen avser heltid med tillträde snarast eller efter överenskommelse. Tjänsteställe är Gävle.

Högskolan i Gävle eftersträvar etnisk och kulturell mångfald samt en jämn könsfördelning inom samtliga personalkategorier.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Varaktighet: 6 månader eller längre
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2019-01-29

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2018/800

Upplysningar lämnas av:

Sven Trygged
Professor
Mobiltelefon: 070-734 14 61
E-post: sven.trygged@hig.se

Josefin Westerberg Jacobson
Avdelningschef, avd socialt arbete och psykologi
Telefon: 026-64 82 33
E-post: jonwen@hig.se

Facklig(a) företrädare
Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Lars Borbos
Fackförbundet ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Tillbaka

Publicerad av: Magnus Angermund Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-12-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)