Lediga jobb

Doktorand i pedagogik

Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och 350 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor om man ser till söktrycket. Vi har 16 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.

Vid avdelningen för Utbildningsvetenskap finns ämnena bildpedagogik, pedagogik och didaktik. Avdelningen ansvarar för fristående kurser och uppdragsutbildningar inom ämnena samt Högskolans lärarutbildningar vilka är förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet (inriktning fritidshem, F - åk 3 och åk 4 - 6), ämneslärarprogrammet samt den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU). Flera av kurserna och programmen erbjuds både som campus- och distansutbildning. Vid avdelningen bedrivs även forskning genom väletablerade forskningsgrupper. Avdelningen för utbildningsvetenskap har 60 medarbetare.

För mer information: http://www.hig.se

Arbetsuppgifter:

Högskolan i Gävle har tillsammans med åtta andra högskolor och universitet fått Vetenskapsrådets uppdrag att utveckla den nationella forskarskolan UPGRADE Lärarutbildning och skolans digitalisering. Den doktorandanställning som här utlyses kommer att vara knuten till UPGRADE.

Doktoranden kommer att knytas till avdelningen för Utbildningsvetenskap och förväntas aktivt bidra till utvecklandet av forskningsmiljön såväl inom avdelningen som inom området utbildningsvetenskap. Doktorandanställningen har inriktning mot användandet av digitala teknologier i lärarutbildning, förskola, fritidshem, grund- eller gymnasieskola. Inriktningen på avhandlingsarbetet förväntas vara verksamhetsnära och relaterat till aktuella frågor och utmaningar kopplade till digitalisering.

Möjliga forskningsfokus kan exempelvis vara lärares didaktiska överväganden relaterat till digitala (och analoga) praktiker, barns och ungas lärande, eller frågor kopplade till policy, implementering, kompetensutveckling, programmering, digitaliseringens eventuella mervärde, digitala läromedel, visualisering, AR/VR eller någon annan specifik teknologi för undervisning och lärande.

Den doktorand som antas kommer att vara anställd och ha sin arbetsplats vid Högskolan i Gävle och avdelningen för Utbildningsvetenskap, men kommer att vara antagen som doktorand inom ämnet pedagogik vid Mittuniversitetet eller Umeå universitet. Innehavaren ska i normalfallet under fem år ägna sig åt forskarutbildning (80 %) och vid Högskolan i Gävle åt tjänstgöring i utbildning eller andra uppdrag (20 %).

Se även: https://graderesearch.umu.se

Kvalifikationer:

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i pedagogik krävs grundläggande samt särskild behörighet.

Grundläggande behörighet har den som (a) har avlagt en examen på avancerad nivå, eller (b) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller (c) på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i pedagogik krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i något av dessa ämnen. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. Därtill är särskild behörighet för denna anställning att den sökande har minst två års yrkeserfarenhet från förskola, skola, fritidshem eller lärarutbildning. För antagning krävs även att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att genomgå forskarutbildningen. Vad gäller förmågan att tillgodogöra sig utbildningen bedöms denna utifrån resultatet av insända merithandlingar, forskningsplan, intervjuer, referenstagning och, för tätgruppen, ett arbetsprov. Arbetsprovet består av att under en viss tid läsa och bearbeta en eller ett par forskningstexter (t.ex. vetenskapliga artiklar) och skriva en kort analyserande text utifrån anvisningar om dess innehåll och utformning.

Övrigt:

Ansökan ska omfatta:
• CV (Curriculum Vitae = meritförteckning) med publikationslista samt förteckning över andra relevanta meriter som den sökande önskar åberopa.

• Personligt brev inklusive motivering till varför doktorandanställningen söks.

• En kort beskrivning (2-3 sidor) av den sökandes tilltänkta forskningsinriktning och avhandlingsplan (omfattande område, forskningsläge, frågeställning, metodansats, verksamhetskoppling samt en motivering till varför avhandlingsprojektet är viktigt).

• Registerutdrag alternativt kopia på intyg/examensbevis som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten.

• De självständiga arbeten (uppsatser) som sökanden författat inom ramen för sin grundutbildning och inom ramen för avancerad nivå.

• Referenser till två lärare inom pedagogisk verksamhet som känner sökandens prestationer väl.

• Övriga handlingar den sökande önskar åberopa (inkl. ev. övriga referenser).
Alla dokument som bifogas ansökan måste vara skrivna på eller översatta till svenska eller engelska.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Anställningsform:

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Tillträde 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2020-03-27

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2020/129

Upplysningar lämnas av:

Annika Elm
Avdelningschef
Mobiltelefon: 072-007 20 91
Telefon: 026-64 86 90

Göran Fransson
Professor, kontaktperson forskarskolan GRADE
Mobiltelefon: 070 - 321 29 09
Telefon: 026 - 64 86 39

Facklig(a) företrädare
Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Lars Borbos
Fackförbundet ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Tillbaka

Publicerad av: Gustav Jappevik Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-04-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)