Bibliotekets verksamhet och samarbeten

Vår vision är att vi ska vara en kreativ lärandemiljö som erbjuder bästa möjliga förutsättningar för studenterna att nå sina studiemål. Vi ska också vara en attraktiv resurs som ständigt förbättras för att uppfylla behoven hos våra studenter, forskare, personal och övriga användargrupper.

Innehåll

Bibliotekets verksamhet

Informationsförsörjning

Biblioteket ansvarar för den vetenskapliga informationsförsörjningen vid Högskolan i Gävle. Biblioteket ska också vara en del av den nationella utvecklingen av en bättre informationsinfrastruktur och en ökad öppenhet.

Informationskompetens och lärande

Målet med bibliotekets undervisning i kritisk informationssökning är att utveckla studenternas informationskompetens. Med informationskompetens menas förmågan att söka, hitta, värdera och kreativt använda information.

Digital kompetens

Bibliotekets avdelning Learning Center stödjer det nätbaserade lärandet och ökar den digitala kompetensen hos användarna. Den digitala kompetensen består av förmågan att använda datorn för att hämta, producera, publicera och kommunicera via Internet.

Samarbeten och projekt
ABM Gävle

I Gävle finns en samarbetsgrupp för flera bibliotek, arkiv och museer som heter ABM Gävle. Gruppen håller seminarier och föreläsningar inom ABM Gävle intresseområden. Gruppen anordnar även Arkivens dag i Gävle.

Europa Direkt Gävle

  • På stadsbiblioteket i Gävle ligger ett av Sveriges 20 EU‑informations­kontor som riktar sig till allmänheten. Europa Direktkontoren har i uppdrag att svara på allmänhetens frågor om EU och främja debatten om och inom EU. Högskolans studenter kan vända sig dit för att få svar på frågor om EU och få hjälp med att söka i EU-databaser med mera. Verksamheten finansieras av Gävle kommun, Europeiska Unionen och Högskolan i Gävle.
   För dig som har frågor om EU

  Folkbiblioteken i Gävleborgs län och högskolebiblioteket

  Högskolebiblioteket samarbetar med stadsbiblioteket i Gävle och sjukhusbiblioteket i Gävle för att samordna medieförsörjningen i Gävle och i förlängningen även i hela Gävleborgs län. Samarbetets syfte är att välkomna respektive biblioteks målgrupp till de andra biblioteken.

  Lånekort

  Studenter på Högskolan kan registrera sina HiG-kort som lånekort på Stadsbiblioteket i Gävle. Och allmänheten kan registrera sina HelGe-kort (lånekort på folkbiblioteken i Gävleborgs län) som lånekort på högskolebiblioteket.

  Gemensam medieplan

  Den gemensamma medieplanen för högskole-, stads- och sjukhusbiblioteket beskriver mediebeståndet på biblioteken och våra planer för att bevara olika medier. Målsättningen är att förbättra bibliotekens samordning när det gäller beståndsuppbyggnad och gallring av medier.

  ERASMUS+projektet NAVIGATE

  Mer information om NAVIGATE

  Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2019-09-09
  Högskolan i Gävle
  www.hig.se
  Box 801 76 GÄVLE
  026-64 85 00 (växel)