Forskningsetiska rådet

Rådets uppgift är att göra forskningsetiska bedömningar av examensarbeten på grund- och avancerad nivå

För att underlätta forskningsetiska bedömningar av examensarbeten på grund- och avancerad nivå vid Högskolan i Gävle finns ett forskningsetiskt råd.

(Forskare hänvisas till Etikprövningsmyndigheten).

Även om etikprövning av examensarbeten inte krävs enligt lag, så gäller givetvis att god forskningsetik ska tillämpas i examensarbeten. En överblick av olika dokument om forskningsetik finns på webbplatsen CODEX  

 

Vanliga frågor och svar

Vilka studier granskas av forskningsetiska rådet?

Endast examensarbeten på grund- och avancerad nivå granskas vid Högskolan i Gävle.

När behöver man tillfråga forskningsetiska rådet?

Då det föreligger någon form av beroendeförhållande mellan studiedeltagare och sökande. Det kan gälla barn, skolelever eller någon annan grupp.

Då det till studien planeras att inkludera studiedeltagare som tillhör en utsatt grupp, det kan vara barn, personer med nedsatt kognitiv förmåga eller psykisk funktionsnedsättning.

Då den planerade studien inkluderar känsliga personuppgifter i enlighet med Etikprövningslagen, dvs uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning eller uppgifter kopplade till lagöverträdelser.

Då studien kommer att röra känsliga personuppgifter avseende hälsa ska en vid definition av begreppet hälsa tillämpas. T ex personals uppfattning om eller skattning av arbetsrelaterad stress kopplar rådet till hälsa även om de tillfrågade är friska individer. Allt som inkluderar patienter betraktar rådet vara kopplat till hälsa-ohälsa.

Personals erfarenheter av ett visst arbetsmoment eller olika modeller för handledning av studenter behöver inte skickas till Forskningsetiska rådet.

Behöver man tillfråga forskningsetiska rådet för studier som kallas kvalitetssäkring?

Att en studie kallas för kvalitetssäkring innebär ingen automatisk befrielse från forskningsetiskt ansvar. De forskningsetiska aspekterna om informerat samtycke, integritet, konfidentiell behandling av data och undvikande av beroendeförhållande gäller givetvis alltid. Diskutera med handledare och examinator om forskningsetiska rådet ska tillfrågas.

Hur gör man för att lämna in en ansökan om rådgivande yttrande?

Ansökan ska omfatta en godkänd projektplan (bifoga enkät och intervjufrågor), ansökan om rådgivande yttrande, informationsbrev till studiedeltagare, samt ev brev till verksamhetsansvarig chef.

Handledaren sänder ansökan till ordförande.

Ledamöter i rådet

Bernice Skytt, ordförande
Jari Ristiniemi, ledamot
Ulla Forinder, ledamot
Roberg Ljung, ledamot
Magnus Lindberg, suppleant


Ärenden ska vara rådets ordförande tillhanda i senast en vecka före det sammanträde vid vilket ärendet önskas behandlas.

Rådets sammanträdesdatum 2019

2019-10-16
2019-11-20
2019-12-11

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Hasse Nordlöf Sidan uppdaterades: 2019-06-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)