Forskningsområden

Forskningen vid Högskolan i Gävle är i huvudsak indelad i tre forskningsområden - Byggd miljö, Hälsofrämjande arbetsliv, och Utbildningsvetenskap/Humaniora. Här hittar du korta beskrivningar av all vår aktuella forskning, med länkar till fördjupad information inom varje område.

Byggd miljö

Byggd Miljö är en profil som samlar flera forskargrupper inom Högskolan i Gävle där det gemensamma målet är att främja människans livsmiljö. Forskningen inom Byggd Miljö är en internationellt erkänd multidisciplinär forskningsmiljö och vi på Högskolan i Gävle har sedan 2010 examensrätt på forskarnivå inom området.

Hållbarhetsperspektivet och samspelet mellan teknik och människa är centralt för denna forskningsprofil, vars huvudteman är

 • byggnationer och omgivningar
 • tekniska system och informationsbehandling
 • resurseffektivitet och miljöpåverkan.

Forskningen vid Akademin för teknik och miljö

Energisystem

Energisystem är ett tekniskt ämne som präglas av systemtänkande och en helhetssyn med ett långsiktigt perspektiv, där vi fäster stor vikt vid resurshushållning och minskad miljöpåverkan. Forskningen inom energisystem vid Högskolan i Gävle rör tre huvudområden; byggnaders energisystem, industriella energisystem samt nationella och regionala energisystem. Den grundläggande tanken bakom forskningsämnet är att vidta medvetna och aktiva åtgärder vid planering och uppbyggnad av ett nytt energisystem samt vid ombyggnad av ett existerande.

 1. Forskning om inomhusmiljö
 2. Forskning inom energisystem
 3. Företagsforskarskolan Reesbe – forskning i företagsmiljö

Miljöteknik

Det här ämnet rör alla produkter, system, processer och tjänster som ger tydliga miljöfördelar i förhållande till befintliga eller alternativa lösningar sett i ett livscykelperspektiv. Huvudsyftet med vår forskning och utbildning inom ämnet är att bidra med beslutsunderlag för att åstadkomma en god bebyggd miljö.

Forskningen har flera tillämpningsområden:

 • byggnader och stadsdelar, med en utveckling mot hållbar stadsutveckling
 • avfalls- och resurshantering, med en utveckling mot cirkulär ekonomi
 • drivmedel och transporter, med en utveckling mot hållbara transportsystem
 • vatten- och avloppshantering, med en utveckling mot hållbara VA-system.

Elektroteknik

Högskolan i Gävle har länge bedrivit forskning och utbildning inom elektronik, men i takt med att utbildningsprogrammen ändrats och vi har fått både ett ingenjörsprogram och ett masterprogram i automation har forskningen breddats, varför vi nu använder benämningen elektroteknik.

Detta är den teknikvetenskap som handlar om studier och tillämpning av elektricitet, elektronik och elektromagnetism.

Vår forskning inom ämnet fokuserar på följande delar:

 • elektrisk mätteknik, särskilt radiomätteknik, med syftet att uppnå energieffektiva komponenter
 • radiokommunikation, med syfte att få en säkrare arbetsmiljö
 • sensorteknik och sensornära signalbehandling, med fokus på gassensorer
 • reglerteknik, värme och ventilationssystem
 • robotik, med syfte att möjliggöra för äldre att leva ett rikare liv, samt med fokus på säkerhetsfrågor.

Geospatial informationsvetenskap

Vår forskning i detta ämne, inom profilen Byggd miljö, bidrar till att utveckla kunskap och metoder för att vi ska kunna dra nytta av geografisk och rumslig information om människans beteende och livsmiljö.

Exempel på forskning som vi bedrivit eller bedriver är

 • modellering och simulering av översvämning
 • visualisering av osäkerheter i översvämningsanalyser och risker nära bebyggelsen
 • 3D-modellering och analys av solenergipotential i urbana miljöer
 • geodetisk mätning för deformationsanalyser
 • registrering och geospatial analys av trafikflöde i städer
 • modellering och analys av urban utveckling.

Besluts-, risk- och policyanalys

Ämnets kärna är utveckling av metoder för beslutsanalys, riskanalys och policyanalys, men här ingår också att kritiskt granska existerande metoder. Vårt mål med forskningen är att underlätta för beslutsfattare att ta rationella och välgrundade beslut, och särskilt inom profilen Byggd miljö behöver man bra metoder för detta eftersom besluten ofta är svåra, då flera olika aspekter måste vägas samman.

Miljöpsykologi

Inom detta ämne undersöker vi den sociofysiska miljön med hjälp av empiriska studier, gärna genom experimentella metoder. Vi tittar på hur den byggda miljön och naturmiljön påverkar människan, och hur individer och grupper påverkar miljön genom sitt beteende.

Centralt inom miljöpsykologi är hur psykologiska processer – minnen, upplevelser, attityder, kognition etc – figurerar i beteenden som påverkar eller påverkas av miljön.

Industriell ekonomi - logistik och innovativ produktion

Industriell ekonomi är ett mångdisciplinärt ämne som har sin bas i teknikvetenskapen men sträcker sig in i samhällsvetenskapen. Här är samspelet mellan människa, teknik och organisation centralt. Vår inriktning är praktikrelevant kunskapsbildning kring ledning av produktion och innovation i industriföretag och organisationer. Det omfattar frågeställningar och kunskaper om

 • innovationsledning
 • industriell organisation och projektledning
 • logistik
 • försörjningssystem (supply chain managemant)
 • industriell marknadsföring
 • kvalitetsstyrning och ledning för hållbarhet
 • miljöteknik

Företagsekonomi – hållbara affärsrelationer

Ämnet utgår från frågeställningar som uppstår i organisationer och företag, och att hitta lösningar på dessa. Vår forskning är koncentrerad till forskningsområdet Hållbara Affärsrelationer (HAR) som stärker Högskolans vision och mål om att all utveckling ska bidra till hållbara livsmiljöer för människan. Vi tillämpar kvantitativa och kvalitativa metoder för att analysera hur hållbara affärsrelationer byggs, utvecklas och upprätthålls i olika former av företag och organisationer.

Studier riktas mot tre forskningsteman:

 • hållbara marknader – hur innovativa företag kan utveckla marknadsorienterad kunskap och hållbar utveckling
 • strategiska nätverk – hur utmaningar och kritiska faktorer hanteras när olika värden skapas genom digitala innovativa processer
 • riskhantering – hur traditionell redovisning länkas till krav på hållbarhetsrapportering och hur resursteori kan skapa grund för hållbarhetsredovisning.

Matematik och statistik

Vi bedriver forskning inom tillämpad matematik, bland annat om spektralteori, minimax-optimering med osäkra data samt inversproblem och vågutbredning i icke homogena och ickelinjära media. Inom ämnet algebra och representationsteori forskar vi bland annat om metoder för att studera moduler av oändlig längd över ringar av differentialoperatorer med sin Hilbertserie. Vår forskning inom matematisk statistik studerar bland annat kausal inferens.

Hälsofrämjande arbetsliv

Forskningen inom profilområdet Hälsofrämjande arbetsliv vid Högskolan i Gävle omfattar ämnena arbetshälsovetenskap, vårdvetenskap, socialt arbete och psykologi. Högskolan har forskarexamensrätt i ämnena arbetshälsovetenskap och socialt arbete.

Arbetshälsovetenskap

Forskningen i arbetshälsovetenskap är till stor del förlagd till Centrum för belastningsskadeforskning (CBF) vid Akademin för hälsa och arbetsliv, och den har en lång tradition av internationellt stark verksamhet. Forskningen är organiserad i fem program: Fysisk och mental variation, Visuell ergonomi, Kostnadseffektiv mätning av fysisk belastning, Arbetsmiljöarbete och ledarskap samt Diagnos och rehabilitering av nackbesvär. Dessa tematiska program involverar forskare från ett flertal vetenskapliga discipliner, till exempel medicin, ergonomi, sjukgymnastik, epidemiologi, psykologi och statistik.

Folkhälsovetenskap

Den folkhälsovetenskapliga forskningen fokuserar på hur människors psykiska och fysiska hälsa i påverkas av läget på arbetsmarknaden och av de förhållanden som råder på arbetsplatsen, bland annat arbets- och livsvillkor bland hushåll i Gävleborgsregionen.

Medicin- och vårdvetenskap

Inom området vårdvetenskap bedriver vi forskning med inriktning mot vård och omsorg av äldre, att leva med långvarig ohälsa samt hälsofrämjande arbetsliv inom vård och omsorg.

Socialt arbete och psykologi

Vår forskning inom socialt arbete och psykologi samlas kring barns och ungdomars psykosociala situation, psykosocial hälsa och välbefinnande inklusive missbruksforskning och hälsa samt organisation, ledarskap och arbetsliv. Forskningsprojekten behandlar exempelvis hur man kan återupprätta psykosocial hälsa vid behandling av personer med beroendeproblem, barns och ungdomars livsmiljö inklusive skolmiljö och inträde i arbetslivet, äldreforskning, copingstrategier och livskriser samt om marginaliserade grupper och psykosocial hälsa.

Biologi

Vi bedriver forskning inom ekologi, hortonomi och mikrobiologi. Inom dessa områden ha vi fokus på miljö och hållbar utveckling som till exempel hållbart fiske, den globala uppvärmningens påverkan på olika arter, IT-lösningar för odlare, och alternativa drivmedel.

Utbildningsvetenskap och humaniora

Inom den utbildningsvetenskapliga området vid Högskolan i Gävle förs forskningen till etablerade ämnesområden som didaktik, pedagogik och ämnesdidaktik. Forskningen har sin bas i ämnena didaktik och pedagogik med de associerade ämnena bild- och dramapedagogik. Ett viktigt fokus för forskningsområdet är att arbeta med regional samverkan för att bygga upp hållbara nätverk som gagnar lärarutbildningen och delaktighet i närsamhällets utveckling. Forskningen bidrar också till mångvetenskapligheten vid Högskolan genom samarbeten med forskare i ämnen som miljöpsykologi, datavetenskap, naturvetenskap och teknik.

Didaktik

Inom ämnet didaktik forskar vi bland annat om utbildningsmiljöers betydelse, professioner och professionalism, förskola, förskoleklass och fritidspedagogik, IT i lärande och studentaktiv undervisning.

Pedagogik

Inom ämnet pedagogik bedrivs forskning om bl.a. kunskapsbedömning, utbildningspolitik, hälsofostran, pedagogisk tillämpning, vuxnas lärande och mobbning.

Ämnesdidaktik

I ämnesdidaktik bedriver vi didaktisk forskning inom forskningsämnen som biologi och matematik, samt i relation till genusperspektiv i skola och högre utbildning, i anslutning till visuell kultur och i anslutning till barns livsfrågor.

Religionsvetenskap

Det övergripande forskningstemat inom ämnet religionsvetenskap är religionens roll i samhället. Inom ramen för detta tema bedriver vi forskning som handlar om barns och ungdomars livsfrågor, undervisning om tro och vetenskap på gymnasienivå, om martyrskap och fundamentalism, komparativa religionsstudier samt forskning inom olika religionsvetenskapliga deldiscipliner.

Svenska språket och litteraturvetenskap

Inom svenska språket och litteraturvetenskap forskar vi bland annat om informationssökning i historiska handskrivna dokument, yngre barns skärmbaserade texthantering, genusperspektiv i litteraturen, science fiction och fantasy, bloggar för skrivutveckling samt svenska som andraspråk. Vår forskning inom ämnesgruppen svenska språket är inriktad mot olika delar av det akademiska ämnet svenska och nordiska språk: skrivforskning ur flera perspektiv med fokus på ämnesdidaktik, svenska som andraspråk, skriftspråksbruk och språknormer, andraspråksforskning med fokus på ordförrådsutveckling samt språkhistoria med fokus på medeltida handskrifter. Våra forskare med litteraturvetenskaplig inriktning behandlar skönlitteratur och film ur genusteoretiskt och vetenskapsteoretiskt perspektiv.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Hasse Nordlöf Sidan uppdaterades: 2019-01-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)