Forskningsområden

Forskningen vid Högskolan i Gävle är i huvudsak indelad i tre forskningsområden - Byggd miljö, Hälsofrämjande arbetsliv, och Utbildningsvetenskap/Humaniora. Här hittar du korta beskrivningar av all vår aktuella forskning, med länkar till fördjupad information inom varje område.

Byggd miljö

Forskningsprofilen Byggd miljö vid Högskolan i Gävle är en av få internationella multidisciplinära forskningsmiljöer som framgångsrikt fokuserar områdena energisystem, inomhusmiljö, miljöpsykologi och miljöteknik med stöd i ämnen som geospatial informationsteknik, industriell ekonomi och ekonomi. Den centrala uppgiften är att genom forskning och utbildning sträva efter att förbättra energieffektiviteten och öka materialeffektiviteten som är två nyckelkomponenter i omställningen mot hållbara, klimatneutrala energisystem såväl lokalt och regionalt som globalt.

Energisystem och miljöteknik

Vår forskning om energisystem och miljöteknik berör frågor om bland annat utveckling av energieffektiva ventilationssystem, fjärrvärmens betydelse för resurseffektiva energisystem, energieffektivisering inom små-, medelstora och energiintensiva industrier, energihushållning i miljonprogramsbyggnader och kulturhistoriska byggnader, utveckling av en ny teknologi för kylning av varma kroppar, materialåtervinning, klimatnytta och biogödsel.

 1. Läs mer om forskningen vid Akademin för teknik och miljö
 2. Läs mer om forskning om inomhusmiljö
 3. Läs mer om forskningen i miljöteknik
 4. Läs om företagsforskarskolan Reesbe – forskning i företagsmiljö

Geospatial informationsvetenskap – miljöstudier och förnybara energikällor

Vår forskning inom geospatial informationsvetenskap har gett upphov till metoder för kartläggning och analyser i till exempel miljöstudier, urban planering och lönsamhetsbedömningar av förnybara energikällor. Det här är resultat som direkt främjar därigenom utvecklingen av en hållbar livsmiljö för människan.

Besluts-, risk- och policyanalys

Besluts-, risk- och policyanalys är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som omfattar både tillämpad forskning, i samarbete med små och medelstora företag, och grundforskning. Grundforskningen har fokus på att utveckla teorier, metoder och verktyg för ett mer rationellt beslutsfattande.

Miljöpsykologi – människan och miljön

Vår forskning inom miljöpsykologi är förankrad dels i kognitionspsykologin, med särskilt fokus på minne, inlärning och prestation, dels i socialpsykologin, med särskilt fokus på människans miljöpåverkan, uppfattningar om miljöfrågor, miljöproblematik och attityder. Forskningens tillämpningsområden är i huvudsak arbets-, kontors- och skolmiljöer.

 1. Läs mer om forskningen i miljöpsykologi

Industriell ekonomi - logistik och innovativ produktion

Forskningen inom industriell ekonomi bedrivs vid Centrum för logistik och innovativ produktion (CLIP). Forskningsprojekten är inriktade mot strategier för hållbar verksamhetsutveckling i industriföretag, logistik och supply chains och innovations- och produktionssystem.

 1. Läs mer om forskningen i industriell ekonomi
 2. Läs om Centrum för logistik och innovativ produktion (CLIP)

Företagsekonomi – hållbara affärsrelationer

Vår forskning inom ekonomiämnet Gävle profilerar sig mot hållbara marknader, strategiska nätverk och riskhantering, under forskningstemat Hållbara affärsrelationer (HAR). Detta gör att forskningen vid högskolan intar en särställning både på den nationella och internationella forskningsarenan.

Matematik och statistik

Vi bedriver forskning inom tillämpad matematik, bland annat om spektralteori, minimax-optimering med osäkra data samt inversproblem och vågutbredning i icke homogena och ickelinjära media. Inom ämnet algebra och representationsteori forskar vi bland annat om metoder för att studera moduler av oändlig längd över ringar av differentialoperatorer med sin Hilbertserie. Vår forskning inom matematisk statistik studerar bland annat kausal inferens.

Elektroteknik

Inom elektroteknik är vår forskning till stor del fokuserad på radiomätteknik och robotik. Inom radiomätteknik bedriver vi forskning om dynamiska radiosystem och komponenter. Forskning bedrivs också om industriella radiomiljöer, kognitiv radio och robotik.

Biologi

Vi bedriver forskning inom ekologi, hortonomi och mikrobiologi. Inom dessa områden ha vi fokus på miljö och hållbar utveckling som till exempel hållbart fiske, den globala uppvärmningens påverkan på olika arter, IT-lösningar för odlare, och alternativa drivmedel.

Hälsofrämjande arbetsliv

Forskningen inom profilområdet Hälsofrämjande arbetsliv vid Högskolan i Gävle omfattar ämnena arbetshälsovetenskap, vårdvetenskap, socialt arbete och psykologi. Högskolan har forskarexamensrätt i ämnena arbetshälsovetenskap och socialt arbete.

Arbetshälsovetenskap

Forskningen i arbetshälsovetenskap är till stor del förlagd till Centrum för belastningsskadeforskning (CBF) vid Akademin för hälsa och arbetsliv, och den har en lång tradition av internationellt stark verksamhet. Forskningen är organiserad i fem program: Fysisk och mental variation, Visuell ergonomi, Kostnadseffektiv mätning av fysisk belastning, Arbetsmiljöarbete och ledarskap samt Diagnos och rehabilitering av nackbesvär. Dessa tematiska program involverar forskare från ett flertal vetenskapliga discipliner, till exempel medicin, ergonomi, sjukgymnastik, epidemiologi, psykologi och statistik.

Folkhälsovetenskap

Den folkhälsovetenskapliga forskningen fokuserar på hur människors psykiska och fysiska hälsa i påverkas av läget på arbetsmarknaden och av de förhållanden som råder på arbetsplatsen, bland annat arbets- och livsvillkor bland hushåll i Gävleborgsregionen.

Medicin- och vårdvetenskap

Inom området vårdvetenskap bedriver vi forskning med inriktning mot vård och omsorg av äldre, att leva med långvarig ohälsa samt hälsofrämjande arbetsliv inom vård och omsorg.

 1. Läs mer om forskningen i vård och hälsa

Socialt arbete och psykologi

Vår forskning inom socialt arbete och psykologi samlas kring barns och ungdomars psykosociala situation, psykosocial hälsa och välbefinnande inklusive missbruksforskning och hälsa samt organisation, ledarskap och arbetsliv. Forskningsprojekten behandlar exempelvis hur man kan återupprätta psykosocial hälsa vid behandling av personer med beroendeproblem, barns och ungdomars livsmiljö inklusive skolmiljö och inträde i arbetslivet, äldreforskning, copingstrategier och livskriser osamt om marginaliserade grupper och psykosocial hälsa.

 1. Läs mer om forskningen i socialt arbete
 2. Läs mer om forskningen i psykologi

Utbildningsvetenskap och humaniora

Inom den utbildningsvetenskapliga området vid Högskolan i Gävle förs forskningen till etablerade ämnesområden som didaktik, pedagogik och ämnesdidaktik. Forskningen har sin bas i ämnena didaktik och pedagogik med de associerade ämnena bild- och dramapedagogik. Ett viktigt fokus för forskningsområdet är att arbeta med regional samverkan för att bygga upp hållbara nätverk som gagnar lärarutbildningen och delaktighet i närsamhällets utveckling. Forskningen bidrar också till mångvetenskapligheten vid Högskolan genom samarbeten med forskare i ämnen som miljöpsykologi, datavetenskap, naturvetenskap och teknik.

Didaktik

Inom ämnet didaktik forskar vi bland annat om utbildningsmiljöers betydelse, professioner och professionalism, förskola, förskoleklass och fritidspedagogik, IT i lärande och studentaktiv undervisning.

 1. Läs mer om forskningen i didaktik

Pedagogik

Inom ämnet pedagogik bedrivs forskning om bl.a. kunskapsbedömning, utbildningspolitik, hälsofostran, pedagogisk tillämpning, vuxnas lärande och mobbning.

Ämnesdidaktik

I ämnesdidaktik bedriver vi didaktisk forskning inom forskningsämnen som biologi och matematik, samt i relation till genusperspektiv i skola och högre utbildning, i anslutning till visuell kultur och i anslutning till barns livsfrågor.

Religionsvetenskap

Det övergripande forskningstemat inom ämnet religionsvetenskap är religionens roll i samhället. Inom ramen för detta tema bedriver vi forskning som handlar om barns och ungdomars livsfrågor, undervisning om tro och vetenskap på gymnasienivå, om martyrskap och fundamentalism, komparativa religionsstudier samt forskning inom olika religionsvetenskapliga deldiscipliner.

Svenska språket och litteraturvetenskap

Inom svenska språket och litteraturvetenskap forskar vi bland annat om informationssökning i historiska handskrivna dokument, yngre barns skärmbaserade texthantering, genusperspektiv i litteraturen, science fiction och fantasy, bloggar för skrivutveckling samt svenska som andraspråk. Vår forskning inom ämnesgruppen svenska språket är inriktad mot olika delar av det akademiska ämnet svenska och nordiska språk: skrivforskning ur flera perspektiv med fokus på ämnesdidaktik, svenska som andraspråk, skriftspråksbruk och språknormer, andraspråksforskning med fokus på ordförrådsutveckling samt språkhistoria med fokus på medeltida handskrifter. Våra forskare med litteraturvetenskaplig inriktning behandlar skönlitteratur och film ur genusteoretiskt och vetenskapsteoretiskt perspektiv.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Bahram Moshfegh Sidan uppdaterades: 2018-01-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)