Sök

Miljöledningssystemet vid Högskolan i Gävle

På Högskolan i Gävle använder vi ett miljöledningssystem för att samordna arbetet för hållbar utveckling ur ett ekologiskt perspektiv (miljö). Miljöledningssystem är en systematisk och strukturerad metod för att organisera miljöarbetet samt för att fördela ansvaret, prioritera, kommunicera, genomföra och följa upp åtgärder för en bättre miljö.

Miljöutredning

För att kartlägga vilka aspekter i verksamheten som kan påverka miljön, och vilka miljöaktiviteter som behövs gör vi på Högskolan en miljöutredning. I denna kartläggning ingår risker och möjligheter för verksamheten och intressenters behov och förväntningar. De av våra miljöaspekter som kan ha störst miljöpåverkan är utbildning, forskning, samverkan, energianvändning (inklusive kyla), transporter samt inköp och upphandling.

Policy för hållbar utveckling

Vår policy för hållbar utveckling är en övergripande strategi för hur vi ska bedriva vårt arbete för en hållbar livsmiljö (ekologiskt, socialt och ekonomiskt). I det operativa arbetet för hållbar utveckling ingår även arbetsmiljö- och kvalitetsarbete. Arbetsmiljö och kvalitet redovisas på sina respektive webbsidor och i årsredovisningen.

Ledarskap

Högsta ledningens engagemang innebär att bestämma riktning och förse ledningssystemsarbetet med fysiska och finansiella resurser. Det inkluderar aktiv medverkan och stöd för ledningssystemet och att kommunicera vikten av effektivt arbete.

Planering

De övergripande målen för hållbar utveckling  är gemensamma för hela Högskolan och föreslås till rektors ledningsgrupp av Rådet för hållbar utveckling (RHU). De övergripande målen fastställs därefter av Högskolestyrelsen. Akademierna, den högskolegemensamma förvaltningen och biblioteket (enheterna) tar fram sina egna detaljerade mål och handlingsplaner för hur målen ska uppnås, med ansvar och tidsplaner. Målen ska vara förenliga med vår policy för hållbar utveckling och med de lagkrav som finns inom området.

Stöd och Verksamhet

För att vi ska uppnå våra mål, och därmed förbättra vår prestanda (dvs. minska vår negativa påverkan och öka vår positiva påverkan) ser högskoleledningen till att det finns resurser för ett fungerande ledningssystem. Högskolan har en systemansvarig för att samordna arbetet centralt och varje miljöenhet har i sin tur en eller två miljösamordnare.

Utvärdering av prestanda

Vi följer upp de aktiviteter som vi gör på Högskolan och utvärderar dem mot de uppsatta målen. Varje år summeras våra resultat i en miljöledningsrapport som skickas till Naturvårdsverket och Utbildningsdepartementet. Rapporten publiceras även på våra webbsidor för Hållbar utveckling.

På Högskolan genomförs årliga externa och interna revisioner enligt ett upprättat revisionsprogram. Förbättringsförslag och avvikelser rapporteras in i ett webbaserat system, det följs upp löpande och hanteras av RHU. Åtgärder och förslag genomförs på den enhet där en avvikelse har rapporterats. Vi vidtar även åtgärder för att förebygga framtida avvikelser.

Revisionsrapporterna och summering av avvikelser och förbättringsförslag utgör en del av underlaget till ledningens beslut om arbetets fortsatta inriktning.

Ledningen vid Högskolan i Gävle har uppföljning av miljöledningssystemet tre gånger varje år. De beslutar då om det behövs ändringar i policyn, i de övergripande målen eller i andra delar av systemet.

Förbättringar

Vi arbetar hela tiden med att förbättra vår prestanda, och vi skärper kraven på vårt system utifrån de resultat vi har uppnått. Denna process gör att vi lever upp till standardens krav på ständig förbättring.

Kontakt

Systemansvarig

Inger Helldal
Telefon: 026-64 89 17
E-post: inger.helldal@hig.se

Publicerad av: Inger Helldal Sidansvarig: Inger Helldal Sidan uppdaterades: 2021-10-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)