Socialt arbete

Några exempel på forskningsprofiler inom socialt arbete.

Missbruk, psykiska ohälsa och marginaliserade grupper

Inom kollegiet bedrivs forskning om narkotikaberoende och svensk narkotikapolitik i internationell belysning. Vidare finns forskning kring missbruk mot bakgrund av diskursanalytiska ansatser inklusive kring beroende av psykoaktiva droger i form av psykofarmaka. Forskning kring marginaliserade grupper i samhället finns representerad.

Funktionshinder och sjukskrivning i samhället

Forskning har bedrivits med koppling till området funktionshinder och kring sjukskrivning eller långtidssjukskrivnas upplevelse av sin situation.  

Kulturell kognition, andlighet och copingstrategier

En aktuell forskning har bedrivits kring kultur, andlighet och coping som har tydlig koppling till området kognition med betoning på kulturella kognitionsprocesser i olika samhälleliga diskurser inom skilda kulturer.

Kunskapsteori och utveckling av forskningsmetoder i socialt arbete

Inom kollegiet finns publicerade skrifter kopplat till kunskaps- och forskningsmetoder inom socialt arbete, särskilt narrativa berättelsemetoder.

Socialpolitik, ungdomskultur och identitet

Forskning har bedrivits kring strukturella förändringar av socialpolitik och den universella välfärdsmodellen. Inom kollegiet har publicerats skrifter med koppling till området ungdomskulturer i samhället inklusive ungdomars identitetsutveckling kopplat till användning av alkohol och droger i fritidslivet.


Äldreforskning

Ett forskningsområde inom kollegiet fokuserar på åldrandet i ett föränderligt samhälle och ur ett livsloppsperspektiv. Här diskuteras åldrandet som en utmaning bland annat för den sociologiska forskningen.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)