Bedömning med hjälp av AssCE-formulär under verksamhetsförlagd utbildning 

Syftet med AssCE-formulären är att utgöra ett stöd och förtydligande av lärandemålen då studentens utveckling skall bedömas. AssCE-formulären kan även användas som stöd för att ge kontinuerlig feedback under utbildningsperioderna, samt när studenterna formulerar egna lärandemål för en utbildningsperiod.

Bedömningsformulären

Formulären finns nedan för påseende och om ni vill använda dem vänligen kontakta:

Anita Nyström, Avdelningen för hälso-och vårdvetenskap, Högskolan i Gävle

E-post: anita.nystrom@hig.se

Gunilla Mårtensson, Akademin för teknik och miljö, Högskolan i Gävle

E-post: gunilla.martensson@hig.se

Ylva Pålsson, Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap, Högskolan i Gävle.

E-post: ylva.palsson@hig.se

Ange vilken nivå av utbildning där du tänker använda AssCE-formulären och på vilket lärosäte du arbetar.


AssCE-formulär, grund- och avancerad nivå

Under de verksamhetsförlagda delarna av sjuksköterskeutbildningen, specialistsjuksköterskeutbildningarna och barnmorskeutbildningen är det handledande sjuksköterskors uppgift att stödja studenternas utveckling och också bedöma i vilken grad studenterna utvecklat sin kunskap och förståelse, färdighet och förmåga, värderingsförmåga och förhållningssätt. Dessa begrepp är övergripande beskrivningar av mål i utbildningar på högskolenivå. I de olika kursplanerna där verksamhetsförlagd utbildning ingår är dessa uttryckta som lärandemål, som ska uppfyllas. Hur väl studenten uppnått lärandemålen avgör studentens betyg i en kurs. Syftet med AssCE-formuläret är att utgöra ett stöd och förtydligande av lärandemålen då studentens utveckling skall bedömas. Det är också studentens ansvar att skatta sina förmågor inom dessa uppräknade områden.

AssCE-formulären med beskrivna faktorer är utvecklade från nationella direktiv för respektive utbildning (SFS 1992; SFS:1993) samt internationella riktlinjer (ICN 2008). De olika formulären, både för grundutbildningsnivå och för avancerad nivå, består av 21 faktorer uppdelade i fem områden. Faktorerna är beskrivna i två nivåer av måluppfyllelse, God respektive Mycket god måluppfyllelse, och tydliggör hur kunskapsnivån och utvecklingen kan se ut inom en faktor. AssCE-formulären har ett generellt innehåll som gäller respektive utbildning i sin helhet, vilket innebär att olika faktorer i formulären kan bli olika betonade och betydelsefulla beroende på lärandemålen i en enskild kurs.

AssCE-formulären kan användas, förutom vid halvtidsdiskussion och avslutande bedömningsdiskussion, också som stöd för att ge kontinuerlig feedback under utbildningsperioderna, samt när studenterna formulerar egna lärandemål för en utbildningsperiod. I instruktionerna till AssCE-formulären finns ytterligare information hur formulären skall användas under verksamhetsförlagd utbildning.

Utveckling av bedömningsformulären

AssCE-formuläret för grundnivå har funnits sedan slutet av 1990-talet. Formuläret har omarbetats kontinuerligt efter synpunkter som framkommit i utvärderingsstudier (Löfmark och Thorell-Ekstrand 2000; 2004; 2014) och workshopmöten anordnade under 2013 och 2014. Senaste workshopmötet hölls på Högskolan i Gävle 12-13 juni 2019 med deltagare från 6 lärosäten. Deltagarna ansåg att möjligheten att diskutera goda erfarenheter och hur man löser svårigheter att använda AssCe-formuläret som oerhört värdefullt i gruppdiskussioner. Under workshopmötena delas erfarenheter av att använda AssCE mellan lärarna och aktuella studier presenteras och diskuteras. Nästa workshopmöte planeras till juni 2020.

Aktuella publikationer som gäller AssCE-formuläret är en valideringsstudie (Löfmark och Mårtensson, 2017) och en studien av Engström et al. (2017) visar att AssCE var stöjande för studenternas lärande och hade samband med i vilken utsträckning bedömningsdiskussionerna fokuserade på studenternas kunskaper, färdigheter och professionella förhållningssätt. En annan studie av Vae et al. (2018) visar att student och handledare (i par) hade både likartade och skilda synpunkter och erfarenheter av bedömningsdiskussionerna. Student och handledare beskrev båda att AssCE-formuläret gav stöd i diskussionerna men att det fanns en osäkerhet inför förberedelser av bedömningsdiskussionerna. Studien visar också att återkopplingen till studenterna hade mer fokus på vad studenterna skulle träna på och utveckla och mindre på konstruktiv feedback. Även lärarnas erfarenheter av att använda AssCE och delta i bedömningsdiskussioner tillsammans med studenter och handledare har undersökts (Löfmark et al., 2019). Studien visar att lärarna med stöd av AssCE i diskussionerna uppmuntrade och gav feedback samtidigt som de kontrollerade studenternas kunskaper och förväntade studieresultat.

Bedömningsformuläret för avancerad nivå utarbetades i en första version 2008, men har efter hand utvecklats och förändrats. Innehåll, användning och förslag till revidering har diskuterats under workshopmöten anordnade under 2014 - 2018 (sammanlagt 6). Ett reviderat formulär och en instruktion gemensamt för alla specialistsjuksköterskeutbildningar används sedan höstterminen 2015. Ett AssCE-formulär för barnmorskeutbildningen är samtidigt utvecklat och används på ett antal lärosäten fr o m vårterminen 2016. Erfarenheterna av att använda de nya versionerna följs upp under återkommande workshopmöten och nästa möte är planerad till 2020. En valideringsstudie av formuläret för avancerad nivå är genomförd, men ännu ej publicerad.

AssCE-formulären för grund- och för specialistsjuksköterskeutbildningar finns översatta till engelska.

Följande publikationer innehåller studier av bedömningsformuläret AssCE

(Publikationerna ordnade efter årtal med de senast publicerade överst)

Löfmark, A., Mårtensson, G., Vae, KJ., Engström, M.(2019).Lecturers' reflection on the three-part assessment discussions with students and preceptors during clinical practice education: A repeated group discussion study Nurse Education in Practice 36, 1-6.

Vae, KJ., Engström, M,, Mårtensson, G., Löfmark, A. (2018). Nursing students' and preceptors' experience of assessment during clinical practice: A multilevel repeated-interview study of student–preceptor dyad. Nurse Education in Practice 30, 13-19.

Engström, M ., Löfmark, A., Vae, KJ., Mårtensson, G. (2017). Nursing students perceptions of using the Clinical Education Assessment tool AssCE and their overall perceptions of the clinical learning environment - A cross-sectional correlational study. Nurse Education Today 22 (51), 63-67.

Löfmark, A., Mårtensson, G. (2017). Validation of the tool assessment of clinical education (AssCE): A study using Delphi method and clinical experts. Nurse Education Today 50,82-86.

Löfmark, A., Thorell-Ekstrand, I. (2014). Nursing students’ and preceptors’ perceptions of using a revised assessment form in clinical nursing education. Nurse Education in Practice 14(3), 275-80.

Löfmark, A., Thorell-Ekstrand, I. (2004). An assessment form for clinical nursing education: a Delphi study. Journal of Advanced Nursing 48(3), 291-298.

Löfmark, A., Thorell-Ekstrand, I. (2000). Evaluation by nurses and students of a new assessment form for clinical nursing education. Scandinavian Journal of Caring Sciences 14, (2), 89-96.

Övrig litteratur

Högskoleförordningen (SFS 1993:100). Stockholm: Utbildningsdepartementet.

Högskolelagen (SFS 1992:1434). Stockholm: Utbildningsdepartementet.

International Council of Nurses (ICN) (2008). Nursing care continuum framework and competencies. Geneva: International Council of Nurses

FAQ Frekventa frågor

1. Kan vi på vårt lärosäte pröva att använda AssCE-formuläret på grundnivå och/eller avancerad nivå?

Svar: Ja, Skriv till Anna Löfmark eller Anita Nyström (adress ovan)och ange vilken nivå av utbildning där ni tänker använda AssCE- formulären och lärosäte. Genom den informationen kan ni få inbjudan till kommande workshopmöten.

2. Kan vi använda vårt lärosätes logotype på framsidan av formuläret?

Svar: Ja, det går bra.

3. Är det möjligt att formulera om någon av faktorerna eller texten under faktorerna för att bättre svara mot vårt lärosätes lärandemål?

Svar: Nej. Innehållet i formuläret är copyrightskyddat. Det framgår i fotnoten, där det också står vilka personer som har upphovsrätten.


Assessment of clinical nursing education with the AssCE tool

The purpose of the AssCE tool is to support and clarify learning outcomes in clinical courses and in the assessment of the student' s development. The AssCE tool can also be helpful in giving continuous feedback during clinical practice and can be useful for students in formulating their own learning outcomes before a clinical practice period.

Assessment tools

The forms are available for viewing below and if you would like to use them, please contact:

Anita Nyström, Department of Health and Caring Sciences, University of Gävle.

E-mail: anita.nystrom@hig.se

Gunilla Mårtensson, Faculty of Engineering and Sustainable Development, University of Gävle.

E-mail: gunilla.martensson@hig.se

Ylva Pålsson, Department of Health and Caring Sciences, University of Gävle.

E-post: ylva.palsson@hig.se

Indicate on what educational level you intend to use the AssCE tool and which higher education institute you are affiliated with. 

Assessment tool AssCE

The forms are available below

The AssCE tool, basic and advanced level education (henceforth called clinical practice)

During clinical practice in nursing programme, in specialist nursing programmes and in the midwifery programme, it is the responsibility of the nurses who are preceptors for the students to support the students in their development, but also to assess to what degree students have progressed in their knowledge and understanding, in competence and skills and in judgement and approach. These concepts are general descriptions of goals in programmes at university level. In the different course syllabuses where clinical practice is included, these goals are expressed as learning outcomes that must be attained. The level of the student’s performance in attaining learning outcomes decides the student’s grade for the course in question. The purpose of the AssCE tool is to provide guidance and clarify learning outcomes when assessing the student’s development. It is also a responsibility of the student to assess their own achievements within the areas mentioned above.

The AssCE tools are developed in accordance with Swedish higher education regulations (SFS 1992; SFS:1993) and international guidelines for nursing education (ICN 2008). The AssCE tools for basic and advanced level programmes comprise of 21 factors divided into five areas. The factors are described for two different levels of goal attainment, Good achievement of goals and Very good achievement of goals, and clarify the level of knowledge and student development within a factor. The AssCE tools have a general content and applies to each programme as a whole, which means that different factors in the tools can vary in emphasis and importance depending on the learning outcomes in each specific course.

The AssCE tools could be used not only during mid-course discussions and final assessments, but also as support in giving continuous feedback during clinical practice periods, and when the students formulate their own learning outcomes before a clinical period. In the AssCE instructions, there is additional information on how to use the tools during clinical practice. 

The development of the assessment tools

The AssCE tool for basic level has been in use since the late 1990s. The tool has been continuously revised according to comments in evaluation studies on the feedback made in evaluation studies (Löfmark & Thorell-Ekstrand 2000; 2004; 2014).and from discussions and changes suggested in workshops held in 2013 and 2014. The latest workshop was held at the University of Gävle, 12-13 juni 2019. During these workshops experiences of using the AssCE tool are shared among the lecturers, and recent studies are presented and discussed. Next workshop meeting is schuled for June 2020.

Recent publications on the AssCE tool include a validation study (Löfmark & Mårtensson, 2017), and a study by Engström et al. (2017) confirms that AssCE tool supported students' learning and that the AssCE tool was supportive regarding to what degree assessment discussions focused on students´ knowledge, skills and professional judgement. Yet another study, by Vae et al. (2018) shows that student and preceptor (as pairs) have both shared and disparate opinions and experiences of assessment dialogues. Student and preceptor both described that the AssCE tool gave support in their discussions, but there was an uncertainty regarding the preparations before the assessment discussions. The study also showed that the feedback given to students had more focus on what students should practice on and develop, rather than on giving constructive feedback. Also lecturers´experiences of using the AssCE tool and participating in the the assessment discussions together with students and preceptors have been investigated (Löfmark et al., 2019). The study shows that lecturers with the support from the AssCE tool in the discussions encouraged and gave feedback and at the same time they verified the students´ knowledge and expected learning outcomes.

The AssCE tool for advanced level was developed in its first version in 2008, and has been developed and transformed over time. Content, use and suggestions for revisions have been discussed in a total of six workshops in the time period 2014 - 2018. A revised version of the AssCE tool and an instruction common to all specialist nursing programmes are in use since the autumn semester of 2015. An AssCE tool for the midwifery programme has been developed and is in use in a number of universities since the spring term of 2016. Experiences of using this new version are continuously followed up in workshops. The next workshop is scheduled to be held during 2020. A validation study for advanced level has been conducted but is yet to be published.

The following publications contain studies on the AssCE tool

(recent studies are places first)

Löfmark, A., Mårtensson, G., Vae, KJ., Engström, M.(2019).Lecturers' reflection on the three-part assessment discussions with students and preceptors during clinical practice education: A repeated group discussion study. Nurse Education in Practice 36, 1-6.

Vae, KJ., Engström, M,. Mårtensson, G., Löfmark, A. (2018). Nursing students' and preceptors’ experience of assessment during clinical practice. A multilevel repeated-interview study of student-preceptor dyad. Nurse Education in Practice 30, 13-19.

Engström, M,. Löfmark, A,. Vae, KJ,. Mårtensson, G. (2017) Nursing students' perceptions of using the Clinical Education Assessment tool AssCE and their overall perceptions of the clinical learning environment - A cross-sectional correlational study. Nurse Education Today 22 (51), 63-67.

Löfmark, A., Mårtensson, G. (2017). Validation of the tool assessment of clinical education (AssCE): A study using Delphi method and clinical experts. Nurse Education Today 50,82-86.

Löfmark, A..,Thorell-Ekstrand, I. (2014). Nursing students’ and preceptors’ perceptions of using a revised assessment form in clinical nursing education. Nurse Education in Practice 14(3), 275-80.

Löfmark, A., Thorell-Ekstrand I. (2004). An assessment form for clinical nursing education: A Delphi study. Journal of Advanced Nursing 48, 291-298.

Löfmark, A., Thorell-Ekstrand, I. (2000). Evaluation by nurses and students of a new assessment form for clinical nursing education. Scandinavian Journal of Caring Sciences 14 (2), 89-96.

Other literature

International Council of Nurses (ICN) (2008) Nursing Care Continuum-

Framework and Competencies. (accessed 12 February 2015).

Swedish Higher Education Act (SFS 1992:1434) Stockholm: Ministry of Education and Research.

Swedish Higher Education Ordinance (SFS 1993:100 altered 2018:1503). Stockholm: Ministry of Education and Research.

FAQ

1. May we at our university try use the AssCE tool in the nursing programme and/or in specialist nursing education?

Response: Yes, contact Anna Löfmark or Anita Nyström (see contact information above) and indicate what level of education you would like to use the AssCE tool for and the university you are working at. If you supply this information, you can be invited to future workshops.

2. May we use the logotype of our own university on the front page of the tool?

Response: Yes, you may.

3. May we rephrase some of the factors or the text describing the factors to make them better correspond to our own learning outcomes?

Response: No, the content of the tool is protected by copyright. This is made clear in the footnote, which also states the owners of the copyright.Publicerad av: Julia Högnelid Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2019-10-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)