Forskning vid akademin

Forskning inom Akademin för teknik och miljö sker inom många olika ämnesområden med ett starkt tvärvetenskapligt samarbete. Det sker framförallt inom området byggd miljö. Samverkan med den omgivande regionen är i praktiken ett utmärkande drag för Högskolans strategiska forskningsområden.

Byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

Byggnadskvalitet sker forskning inom området EcoEffect (en metod för att mäta och värdera miljöpåverkan från en fastighet under en tänkt livscykel), och i Urban Climate Spaces (syftet är att "investigate urban public spaces with regard to their microclimate and its importance for how the spaces are used and experienced").  

Inomhusmiljö bedriver tillämpad laborativ forskning inom områdena materialteknik, tillämpad psykologi och ventilation - luftkvalitet.

Ämnesgruppen Energisystem har en omfattande forskning inom energiteknik och inomhusklimat.

Den miljöpsykologiska forskningen vid Högskolan i Gävle har traditionellt i huvudsak handlat om hur fysiska faktorer i miljön, så som buller, ljus och temperatur, påverkar kognition och beteende, särskilt minne och inlärning. Forskningen omfattar både grundforskningsfrågor om hur och varför människor påverkas av distraherande ljud, och tillämpad forskning där arbetsmiljöer och skolmiljöer utvärderas. Vetenskapsrådet, Formas, Forte, AFA försäkring och Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond har finansierat forskningen

Industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad

Industriell ekonomi berör forskningen bland annat logistiksystem och försörjningskedjor (SCM), outsourcing, företagens innovationsförmåga, lean production, arbetsorganisation och TQM.

Inom forskningsämnet Geospatial informationsvetenskap, samarbetar ämnesgrupperna inom datavetenskap och samhällsbyggnad kring gemensam forskning och forskarutbildning.

Verksamheten är inriktat mot bl.a. algoritmer för simulering av geospatiala processer, metoder för positionering, registrering och inmätning av rumslig data, behandling av stora GIS-relaterade datamängder, kartografi, samt metoder för analys och visualisering av geospatial information

Elektronik, matematik och naturvetenskap

Inom Elektronik bedrivs forskning inom elektrisk mätteknik, radiokommunikation och robotik. Inom forskningen kombineras experiment med signalbehandling och reglerteori.

Inom matematik bedrivs forskning inom algebraisk geometri, partiella differentialekvationer med matematisk fysik, samt sannolikhetsteori och diskreta strukturer.

Inom matematikdidaktik bedrivs sedan 2006 praxisnära forskning i perspektivet från förskola till högskola. Vår forskning har fokus på lärandesvårigheter i matematik speciellt kopplade till matematisk begreppsbildning och begreppsdefinition. Vi är också intresserade av att utveckla matematikundervisning med hjälp av olika pedagogiska verktyg och modeller.

Inom Teknikdidaktik bedrivs främst forskning beträffande grundskoleelevers attityder till teknisk utbildning, samt lärares uppfattning om elevers attityder till teknisk utbildning. Forskningen bygger ofta på enkätundersökningar eller fokusgruppintervjuer. Av särskilt intresse är om elevers attityder till teknisk utbildning skiljer sig beroende på etnicitet och/eller kön.

GIS och CLIP

Anknytningar finns även till:
GIS-institutet i Gävle med lokaler i Teknikparken i Gävle, samt CLIP: Centrum för logistik och innovativ produktion

Forskningsprogram

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-11-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)