Sök

Forskning vid akademin

Forskning inom Akademin för teknik och miljö sker inom många olika ämnesområden med ett starkt tvärvetenskapligt samarbete. Här presenteras akademins forskning och forskare utifrån forskningsämne.

Besluts-, risk- och policyanalys

Forskningsprojekt
Forskare

Biologi

Forskning inom biologiämnet innefattar många aspekter av liv och håll­barhet. Inom ämnet bedrivs forskning om artdiversitet, bevarande­biologi, biologisk mång­fald, eko­system­tjänster, hållbart fiske, hållbart lantbruk, mikrobiologi, populations­­biologi, taxonomi, samt ämnes­didaktik.

Forskare

Byggnadsteknik

Forskningsprojekt
Forskare

Fysik

Forskare

Geospatial Informationsvetenskap

Inom forskargruppen Geospatial Informationsvetenskap bedrivs ett interdisciplinärt samarbete mellan forskare från de närliggande ämnena lantmäteriteknik, geografi och datavetenskap för att ta sig an utmaningar i samhället och industrin genom bland annat digitalisering och användande av spatiala och geografiska metoder.


Forskare

Industridesign

Forskning bedrivs inom materialdrivna design- och innovations­processer som har sin start­punkt i olika biobaserade material. Dessa bio­baserade material kan vara nya, beprövade äldre material eller rest­strömmar. Inom forskningen tas process­modeller och metodik fram för design av innovativa produkter som är baserade på bio­baserade material. Det bedrivs även forskning på nya biobaserade materials sinnliga och affektiva upplevelser, innovations­ekosystem för biobaserade material samt design­pedagogik ur både lärares och studenters perspektiv.

Forskare

Kemi

Forskningsprojekt
Forskare
Doktorander

Maskinteknik

Forskningen är inriktad mot experimentella studier inom maskinteknik, särskilt mot spånskärande bearbetning. Pågående forskningsprojekt handlar om den adhesiva mekanismen vid svarvning av stål och dess konsekvenser i form av nedbrytning av skäreggen.

Forskningsprojekt
Forskare

Matematik

Forskningsprojekt

Miljövetenskap

Miljövetenskap är ett tematiskt ämne som med begrepp, teorier, metoder och modeller beskriver och besvarar frågor som är relaterade till sambanden mellan miljö, människa och teknik. De gemensamma målen för den forskning och utbildning som bedrivs inom miljövetenskap är att bidra till låg påverkan på naturmiljön genom god förvaltning, planering och hushållning med naturresurser och begränsade utsläpp till luft, mark och vatten. I förlängningen ökar detta mänskligt välbefinnande, både ur system-, samhälls- och individperspektiv. Ämnets forskning är primärt kopplad till SFO Hållbar stadsutveckling i allmänhet och programmet Urban Transition i synnerhet. Viss koppling finns även till SFO Intelligent industri. Miljövetenskap är också nära kopplat till forskarskolan Future-Proof Cities.

Forskare
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-05-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)