Besluts-, risk- och policyanalys

Besluts-, risk- och policyanalys (BRP) är ett ämnesområde som undervisas vid Högskolan i Gävle, bland annat i form av ett magisterprogram. Som namnet antyder vilar BRP på tre pelare: beslutsanalys, riskanalys och policyanalys. Beslutsanalysen, som enkelt kan beskrivas som tillämpad beslutsteori, behandlar principer för rationella beslutsprocesser. Riskanalys behandlar bedömning och hantering av osäkerhet och risk vid beslutsfattande, och policyanalys är analys av regelsystem som styr beslutsfattande.

BRP är en metodvetenskap, och forskningen inom BRP omfattar såväl tillämpad forskning som grundforskning. För tillämpad forskning har BRP-gruppen bland annat haft medel för samarbete med små och medelstora företag. Grundforskningen inom BRP behandlar olika aspekter av beslutsfattande, med fokus på utveckling av teorier, metoder och verktyg för mer rationellt beslutsfattande. Forskningen bedrivs i huvudsak inom två breda forskningsprogram som informellt kallas Bentham-programmet respektive Eudoxos-programmet.

Bentham-programmet är baserat på logisk analys av normer och regler och på den roll som s.k. mellanbegrepp (eng. intermediates) har i detta sammanhang. Bland annat studeras den formella representationen av normer med syftet att konstruera teoribildningar och modellkonstruktioner som kan tillämpas inom flera områden, till exempel juridik, beslutsstöd och intelligenta datorsystem. Inom programmet har bland annat utvecklats en arkitektur för normreglerade multiagentsystem, baserad på en algebraisk representation av normer baserade på teorin om deontiska positioner. Ett tillämpningsexempel är automatisering av beslutsfattande vid skogsröjning.

En utgångspunkt för Eudoxos-programmet är det mätningsteoretiska studiet av beslutsanalysens grundvalar. En långsiktig målsättning är att utveckla en teoretiskt sund arkitektur för ett analytiskt beslutsstöd för värdeaggregering och multikriterieanalys, baserad bland annat på representation av preferenser som förhållanden mellan värdedifferenser. Inom programmet har bland annat studerats sammanfattningsmått ur mätningsteoretiskt och statistiskt perspektiv. Då sammanfattningsmått ofta används som underlag för beslut är det av stor vikt att det finns en metodik för hur dylika mått skall konstrueras och tolkas. Ett annat tillämpningsområde är forskning om arbetsvärdering och lönesättning.

Har du frågor är du alltid välkommen att skicka dem till:

Ulla Ahonen-Jonnarth, e-postadress: ulla.ahonen-jonnarth@hig.se

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2018-01-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)