Forskning vid akademin

Den forskning som bedrivs inom Akademin för utbildning och ekonomi är koncentrerad till det samhällsvetenskapliga och humanistiska området.

Ekonomi

Ämnet utgår från frågeställningar som uppstår i organisationer och företag, och att hitta lösningar på dessa. Vår forskning är koncentrerad till forskningsområdet Hållbara Affärsrelationer (HAR) som stärker Högskolans vision och mål om att all utveckling ska bidra till hållbara livsmiljöer för människan. Vi tillämpar kvantitativa och kvalitativa metoder för att analysera hur hållbara affärsrelationer byggs, utvecklas och upprätthålls i olika former av företag och organisationer.

Kontakt
Aihie Osarenkhoe, professor företagsekonomi
E-post: aihie.osarenkhoe@hig.se
Telefon: 070-191 45 26

Humaniora

  • Engelska
  • Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Religionsvetenskap
  • Svenska språket och Genusvetenskap

Kontakt
Peder Thalén, professor religionsvetenskap
E-post: peder.thalen@hig.se
Telefon: 079-073 27 70

Utbildningsvetenskap

Utbildningsvetenskap är ett samlingsbegrepp för forskning om kunskapsbildning, lärande, utbildning och undervisning - ett mång- och tvärvetenskapligt fält (vr.se) med kopplingar till kunskapande om sociala, samhälleliga, ekonomiska, politiska och kulturella dimensioner för (ut)bildning, undervisning, ämnesinnehåll och lärande. Utbildningsvetenskap berör således utbildning, undervisning och lärande i näringsliv och offentlig sektor med tonvikt på det offentliga och privata utbildningssystemets och lärarutbildningens samtliga ämnen och discipliner – didaktik, pedagogik samt aktuella ämnens didaktik (ämnesdidaktik).

Kontakt
Göran Fransson, professor didaktik
E-post: goran.fransson@hig.se
Telefon: 070-321 29 09

En del av den forskning inom området Utbildningsvetenskap som har relevans för skola, förskola och lärarutbildning har publiceras i Lärarutbildningens skriftserie (Gävle University Press).

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-02-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)