Lärarlyftet ht 2018
- en väg till ämnesbehörighet

Lärarlyftet är till för lärare som idag inte har behörighet för de ämnen som de undervisar i. Du kan komplettera din legitimation med fler behörigheter genom våra kurser och utbildningar. Lärarlyftet pågår fram till och med 2019.

Hopp - Lärarlyftet II

Lärare i grundskolan, gymnasieskolan och inom vuxenutbildning

För att kunna delta ska du:

  • ha en behörighetsgivande lärarexamen,
  • vara anställd av en kommun eller fristående skola som har godkänt ditt   deltagande,
  • redan undervisa i ett ämne utan rätt behörighet.

Förkunskaper

Det är viktigt att du har rätt förkunskaper och rätt behörighetsgivande examen till respektive kurs du ämnar söka för att du ska få utökad behörighet efter avslutad kurs. Kontrollera noggrant målgruppsformuleringen och förkunskapskrav på respektive kurs. Se även Skolverkets webbplats, här hittar du alltid den senaste informationen om förutsättningarna för Lärarlyftet.

Validering
Högskolan i Gävle erbjuder möjlighet till validering inom alla Lärarlyftskurser. Validering innebär tillgodoräknande av befintlig kompetens, såväl tidigare studier som förvärvade kunskaper genom arbete. Se länk under respektive kurs.

Huvudmannens godkännande

Dessa utbildningar är uppdragsutbildningar inom ramen för Lärarlyftet och får endast sökas av lärare, samt fritidspedagoger eller motsvarande, enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare, och som har huvudmannens godkännande. Huvudmannens godkännande skickas till:

Antagningsservice
R 312
10653 STOCKHOLM

Delta får även lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet.

Ansökningstid: 15 mars - 16 april

via www.antagning.se

Vid fler sökande än platser sker urvalet genom lottning.

Kursutbudet ht 2018

Kontakt

Projektansvarig: Signhild Olsson
Tel: 070-426 68 80 E-post: signhild.olsson@hig.se

NO/Teknik för lärare åk 1-3, 15 hp (1-15 hp). Ingår i Lärarlyftet II


Målgrupp: Lärare som undervisar i åk 1-3

Du som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 1-3 och undervisar i åk 1-3 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig.

Förkunskapskrav:
Behörig att söka är den som har lärarexamen enligt ovan.

Kursbeskrivning:
Kursen ges på distans med 3-4 träffar per termin i Gävle. Vid träffarna genomför vi tillsammans laborationer, övningar, exkursioner och seminarier. Mellan träffarna får du uppgifter som kan vara uppföljning av en träff, samt förberedande inför kommande träff.

Studierna bedrivs på kvartsfart (7,5 hp per termin). Under kursens gång ges du möjlighet att återknyta kursens innehåll till din undervisning, men även bidra till utbytet av erfarenheter mellan kursens deltagare.

Ämnesinnehållet i respektive ämne, biologi, fysik, kemi och teknik, är kopplat till undervisning i åk 1-3 och integreras med ämnesdidaktisk kunskap. Kursinnehållet delas lika mellan de ingående ämnena både i form av ämnesspecifika delar (c:a 3 hp/ämne) och en ämnesgemensam del.

Under kursen behandlas naturvetenskap och teknik utifrån elevnära exempel hämtade från vardag och samhälle. Naturvetenskapens och teknikens karaktär problematiseras. Det naturvetenskapliga och tekniska innehållet relateras till olika didaktiska angreppssätt och arbetssätt, till exempel utifrån ett språkligt fokus, samt det innehåll som beskrivs i Lgr11.

Kollegialt lärande som en metod för att utveckla undervisningen kommer att behandlas. Dessutom ingår att, med ämnesdidaktisk forskning som utgångspunkt, planera, genomföra och utvärdera egen undervisning i naturvetenskap och teknik. Olika typer av bedömning, med särskilt fokus på formativ bedömning och reflektion över den egna undervisningen ingår. I kursen behandlas även olika uttrycksformer för att kommunicera naturvetenskap och teknik.

Kurstid: Kursen startar v 36 2018 och avslutas v 23 2018. Studietakten är kvartsfart.

Kursen ges på distans med 3-4 träffar per termin i Gävle. Datum för de campusförlagda träffarna meddelas senare.

Kurskod: NIU505

Anmälningskod: HIG-18121 

Anmälan kan göras direkt via Antagning.se

Kursplan

Validering

Studievägledning: Satu Moberg, studievägledare, ssa@hig.se,
026-64 87 77 (telefontid måndag och tisdag kl. 9-10, torsdag kl. 13-15), Maria Modée, akademisekreterare, mme@hig.se
Jan Grenholm, kursansvarig, jan.grenholm@hig.se 

Religionskunskap för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet II


Målgrupp: Lärare som undervisar i åk 7-9
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i
religionskunskap åk 7- 9 utan att vara ämnesbehörig.
                                                                                              
Förkunskapskrav:
Behörig att söka är den som har lärarexamen enligt ovan.  

Kursbeskrivning:
Kursen ger en bred introduktion till det religiösa och andliga utbud som finns i det mångkulturella samhället. Här ingår såväl de stora världsreligionerna – judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism m fl. – som olika former av nyandlighet, sekter och nya religiösa rörelser.

Särskilt uppmärksammas ungdomars privatreligiositet och populärkulturens funktion i det andliga sökandet inklusive internets betydelse. Även sekulära livssyner som ateism och sekulär humanism tas upp till behandling. Livsfrågornas betydelse med ämnen som relationer, kärlek och sexualitet lyfts fram och sätts in i ett större samhällsperspektiv där även frågor som jämställdhet, demokrati och religionsfrihet blir belysta.

Ämnet religion och politik, särskilt fundamentalism, ingår också. En röd tråd genom hela kursen är de skilda etiska uppfattningar och värderingskonflikter vi möter i samhället. I vilken utsträckning går det att finna gemensamma etiska ramar?

Kursen avslutas med en genomgång av grundläggande religionsdidaktiska frågor som analys av styrdokument och frågor relaterade till bedömning av betyg samt användningen av IT i undervisningen.

Kurstid:  Kursen startar v 36, 2018 och avslutas v 3, 2020. Studietakten är halvfart och ges på distans.

Kurskod: RVU502

Anmälningskod: HIG-13233

Anmälan kan göras direkt via Antagning.se

Kursplan

Validering

Studievägledning: Satu Moberg, studievägledare, ssa@hig.se,
026-64 87 77 (telefontid måndag och tisdag kl. 9-10, torsdag kl. 13-15, Monika Karlsson, akademisekreterare, monika.karlsson@hig.se
David Carlsson, universitetslektor, ämnesansvarig, daddeg@hig.se

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-06-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)