Sök

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, är en viktig del i lärarutbildningen där läraryrkets praktik och teori knyts samman.

VFU i lärarutbildningen

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i alla lärarprogram med sammanlagt 30 hp i flera kurser under tre olika terminer. Det innebär att en del av din yrkesutbildning sker på en förskola eller skola. VFU ger dig möjlighet att studera verksamheten och att under handledning av lokal lärarutbildare, LLU, gradvis utveckla och omsätta de teoretiska kunskaperna till praktik. Efter din lärarexamen kanske du också blir en del av utbildningen igen som lokal lärarutbildare, LLU. 

Platsoberoende samverkan

Med utgångspunkt i förordningen avseende övningsskolor (2021:1335) arbetar Högskolan i Gävle för att säkerställa en verksamhetsförlagd utbildning med hög kvalitet och likvärdighet. Högskolan har nära samarbete med regionens kommuner inom Gävleborgs län och norra Uppland. Samverkan sker även med friskolor och andra kommuner. Alla förskolor och skolor där lärarstudenter genomför VFU vid Högskolan i Gävle är platsoberoende samverkansförskolor och samverkansskolor oberoende av enhetens storlek och geografisk ort. Kurs med VFU är platsen för samverkan mellan LLU och Högskolans lärare samt nätverkande mellan LLU. Platsoberoende samverkan möjliggörs genom digital teknik.

Övergripande information

Vi har samlat övergripande information i VFU-guiden. Den beskriver ansvar och roller och är tänkt som ett stöd för dig och alla övriga som deltar i genomförande av din VFU. I handboken för programmet, i utbildningsplanen och i översikten för alla VFU-kurser ser du vilka terminer VFU infaller. VFU är på heltid och under fastställda VFU-perioder. Det kommer en aktuell översikt varje ny termin. Eftersom vi vet att det kan vara många funderingar inför VFU har vi sammanställt de vanligaste frågorna och förkortningarna/begreppen.

VFU-Guiden

Utbildningsplaner

Översikt för alla VFU-kurser i lärarprogrammen Pdf, 44 kB.

VFU-perioder

FAQ

Förkortningar och begrepp

Information om VFU i lärarprogrammen för nya studenter ht 22

Presentation - VFU i lärarprogrammen Pdf, 324 kB.

Checklista VFU Pdf, 649 kB.

Progressionsmallar

VFU-organisation


VFU-placering

Du är vanligen knuten till samma samverkansförskola eller samverkansskola under hela utbildningen och lämnar önskemål om kommunplacering i början av programmet. VFU-placering garanteras i någon av våra samverkanskommuner i Gästrikland, Hälsingland och norra Uppland, men du kan även lämna önskemål om VFU-placering i andra kommuner.

VFU-enheten vid Högskolan i Gävle ansvarar för att du ska få en relevant VFU-placering och alla placeringar sker genom samverkan i VFU-organisationen. Denna samverkan innebär bl.a. att aktuell skolhuvudman får ta del av ditt kommunönskemål inför placeringen och avtal.

Önskemål om VFU-placering

Lämna önskemål om VFU-placering


Du som är ny student på lärarutbildningen hösten 2022 (tillhör kull H22) lämnar önskemål om i vilken kommun du vill genomföra VFU. Du får ett e-postmeddelande i slutet av september med mer information om hur du lämnar önskemål i vårt VFU-system.

VFU-placering ska ske på annan skolenhet än där du har anställning, nyligen har varit elev eller har någon anhörig/annan närstående. Undantag gäller för programmet Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) där VFU kan göras på den egna arbetsplatsen samt för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9. matematik och teknik.

Meddela oss i samband med önskemålen om det finns någon förskola/skola där du inte kan VFU-placeras eller annan information som vi behöver i samband med placeringsarbetet.

Utifrån ditt valda önskemål av kommun startar placeringsarbetet. I möjligaste mån försöker vi tillsammans med skolhuvudman tillgodose önskemål om VFU-placering. Det är dock viktigt att påpeka att det är tillgången på lokala lärarutbildare/handledare som avgör VFU-placering och som student måste du vara beredd på att resa inom en kommun, pendla eller alternativt byta bostadsort under din VFU.

Kontakta VFU-enheten om du har frågor lararutbildning@hig.se

Besked om VFU-placering

Ett meddelande skickas till dig via e-post när din placering är klar och du kan se den tilldelade placeringen i VFU-systemet. Placeringarna för enskilda studenter blir klara vid olika tidpunkter. I vissa fall kan det dröja innan vi hör av oss till dig. Du som har önskat placering utanför vårt samverkansområde kan komma att få besked ganska nära starten för din VFU-period.

Studenter antagna ht 21 och tidigare

Du behåller vanligen din VFU-placering under hela utbildningen. Information om aktuell VFU-placering finns tillgänglig i VFU-systemet.


VFU-systemet

VFU-systemet

Tänk på att VFU-systemet har särskilda inloggningsuppgifter (inte samma som till ditt användarkonto vid HiG). Kontakta VFU-enheten om du saknar inloggningsuppgifterna eller har problem med att logga in.

Du kan när som helst logga in i VFU-systemet och uppdatera din e-postadress. Tänk då på att du även behöver uppdatera e-postadressen separat i Ladok.

Nya studenter hösten 2022 får inloggningsinformation via mejl i slutet av september.


Fokus och progression för VFU

Varje lärarprogram har en progressionsmall.

Progressionsmallar


Inför VFU-period

Kontrollera din VFU-placering i VFU-systemet. Ta del av progressionsmallen för ditt program och skriv ner dina förväntningar på VFU, t.ex. utifrån kursmål, progression och dina personliga mål.

Kontakta din lokala lärarutbildare (LLU) på partnerskolan i god tid innan du ska ut på din VFU. Kontaktuppgifter hittar du genom att logga in i VFU-systemet och gå in på aktuell VFU-kurs.

Kursansvarig lärare tillhandahåller aktuell kursinformation som du som student sedan tar med dig till samverkansskolan inför planeringen av VFU. Kursinformationen hittar du på kursens sida i lärplattformen Canvas.


Polisens belastningsregister

För att påbörja din VFU måste du visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister till rektor (eller motsvarande) på din partnerskola. Tänk på att beställa det i god tid innan din VFU-period.

OBS! Utdragets giltighetstid är ett år.


Under VFU-period

Du och din lokala lärarutbildare, LLU, planerar och genomför VFU-perioden tillsammans med Högskolans lärare enligt kursens och samverkansförskolans/samverkansskolans intentioner. I Canvas ser du vad som gäller i din kurs. Du kommer också delta i s.k. trepartssamtal som är ett möte där du, din LLU och lärare i kursen reflekterar utifrån kursmål och dina erfarenheter under VFU. 

Tillsammans med din LLU gör du en planering för hela VFU-perioden. Du följer i första hand din LLU:s schema. Planera in regelbunden ostörd reflektionstid tillsammans med din LLU. Planera även in arbetslagets aktiviteter. Du tar del av och skriver under samverkansförskolans/samverkanskolans rådande sekretessdokument. Delge din lokala lärarutbildare dina nedskrivna förväntningar på VFU-perioden.

Ta ansvar redan för början för planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter/lektioner i progression och i ökande omfattning.

Alla VFU-dagar ska genomföras. Eventuella frånvarodagar tas igen i nära anslutning till VFU-perioden.

Om det uppstår svårigheter av något slag under din VFU kontaktar du i första hand din LLU eller den lokala samordnaren, LSO. Du kan också kontakta kursansvarig lärare eller utbildningsledare VFU.

Checklista

Vid planering och genomförande av VFU kan checklistan användas av dig och din LLU tillsammans. Checklistan kan fungera som en komihåglista.

Checklista VFU Pdf, 649 kB.

Utflykt
Om du under din VFU vill se någon annan verksamhet kan du tillsammans med din LLU planera för en s.k. utflykt. Det kan t. ex. handla om att du under någon vecka vill besöka en skola med annan pedagogik. Det ska finnas någon som ansvarar för dig under utflykten och du ska vara aktiv. Utflykt innebär alltså att du lämnar din ordinarie VFU-placering för att följa någon annan lärare. Det dokumenteras på bedömningsunderlagets första sida. Ordinarie LLU och mottagande lärare bör ha kontakt inför gemensam bedömning av VFU-perioden. Ta med dig utdrag ur belastningsregistret vid utflykten. Prata med mottagande skola om sekretess under din utflykt.

Du kan göra en eller ett antal kortare utflykter upp till sammanlagt två veckor under din verksamhetsförlagda utbildningstid i programmet. Utflykt rapporteras inte till VFU-enheten.

Utveckling av kurser med VFU
Genom att delge dina reflektioner under kursens gång, svara på kursvärderingar och enkäter bidrar du till utveckling av kurser med VFU. Om du upptäcker information som saknas eller behöver förtydligas i t.ex. VFU-guiden eller på hemsidan hör du av dig till VFU-enheten.


Bedömningsunderlag och examination

Du och din lokala lärarutbildare, LLU, samtalar om innehållet i bedömningsunderlaget. När en VFU-period är genomförd har du och din LLU ett avslutande samtal och skriver under bedömningsunderlaget. Examination sker av utsedd examinator på Högskolan. 

Om det finns risk för underkännande av VFU tar LLU kontakt med kursansvarig lärare, skolledare och lokal samordnare, LSO. Det finns särskilda rutiner vid risk för underkännande av VFU. Vid underkänt betyg har du som student rätt till förnyad VFU vid ett tillfälle.

Rutiner vid risk för underkänt betyg i VFU Pdf, 49 kB.


Arbetsmiljö och försäkring

Högskolan i Gävle ansvarar för studenters arbetsmiljö i alla moment i en utbildning, men i vissa moment såsom den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, delas ansvaret med skolhuvudman.

Studenter vid de statliga universiteten och högskolorna omfattas av en personskadeförsäkring hos Kammarkollegiet. Försäkringen gäller i Sverige under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas.

Din arbetsmiljö som student

Kammarkollegiet


VFU-placering i utlandet

Det finns möjlighet att göra del av din VFU i utlandet. Om du är intresserad av det hör du av dig till lararutbildning@hig.se

Du och handläggaren går tillsammans igenom hur du ska gå till väga, hur lång period du kan göra VFU i utlandet och vem som ansvarar för vad i samband med placeringen.  Du är själv aktiv i den första kontakten med skolan. Det ska vara en skola som läser efter svensk läroplan och din lokala lärarutbildare ska vara svensktalande. Lista över svenska utlandsskolor finns på Skolverkets sida Utbildningsinfo. Du står själv för alla omkostnader i samband med VFU i utlandet.


VFU-organisation

Som student kommer du i kontakt med flera olika personer i samband med din VFU. På Högskolan har du kontakt med VFU-enheten, kursansvarig lärare och andra lärare i VFU-kurser. Du kanske även kommer i kontakt med utbildningsledaren i ditt lärarprogram. I kommunen möter du den lokala samordnaren (LSO) och din lokala lärarutbildare (LLU).

Kontakta

  • Kursansvarig lärare vid frågor gällande kursens innehåll
  • VFU-enheten gällande placeringar och VFU-frågor
  • Utbildningsledare för programmet vid övergripande frågor som gäller hela din utbildning

VFU-organisation


Publicerad av: Ewa Andersson Sidansvarig: Ewa Andersson Sidan uppdaterades: 2022-07-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)