Avdelningen för utbildningsstöd

Avdelningen för utbildningsstöd har som ansvarsområde att ge stöd och service till blivande och innevarande studenter samt till högskolans akademier och ledning. Avdelningen samverkar även med externa aktörer, såväl nationella som internationella.

Avdelningen står för betydande uppgifter av myndighetsutövande karaktär och högskolegemensamt ansvar. Avdelningens ansvarsområde kan kort sammanfattas med "in- i - ut" ur utbildning. Avdelningen ansvarar även för Studentcentrum och högskoleprovet.

Avdelningens verksamhet

Avdelningen för utbildningsstöd består av följande funktioner:

Antagning

Antagning

Avdelningen för utbildningsstöd har funktionsansvaret för antagning till program och kurser vid Högskolan i Gävle. Den huvudsakliga verksamheten för antagningen är handläggning av anmälningar inför antagning till

 • utbildningar på grundnivån respektive avancerad nivå
 • internationella magister- och mastersprogram
 • kurser inom program
 • fristående kurser
 • senare del av program
 • uppdragsutbildning

Enheten ansvarar också för handläggning av validering av reell kompetens, överklaganden, anstånd samt hantering av studieavgifter. 

Kontakt

E-post: studentcentrum@hig.se

Examen

Examen

Avdelningen för utbildningsstöd har funktionsansvar för utfärdandet av examensbevis vid Högskolan i Gävle. Den huvudsakliga verksamheten handlar om handläggning av examensansökningar, utfärdande av bevis samt vägledning och information gällande examen. Den som vill ta ut en examen måste själva ansöka om en sådan.

Kontakt

E-post: studentcentrum@hig.se

International Office

International Office

Högskolans har idag drygt ett nittiotal samarbetspartners över hela världen. Internationaliseringen omfattar främst studentutbyten, lärarutbyten och forskningsprojekt. Högskolans internationaliseringsarbete samordnas av International Office. 

International Office

 • har övergripande ansvar för samordningen av Högskolans arbete med internationalisering på grundnivå, främst student- och lärarutbyte.
 • ansvarar för administration och utveckling av utbytesprogram i Europa och andra världsdelar (Erasmus+, Linnaeus-Palme och Minor Field Studies). 
 • utvecklar i samverkan med akademierna möjligheter för utbyte för studenter, lärare och övrig personal.

Kontakt

E-post: studentcentrum@hig.se

Introduktion för nya studenter

Introduktion för nya studenter

Funktionens uppgift i stort är att verka för en ökad genomströmning av studenter. Detta bland annat genom dess huvuduppgift att initiera, planera och samordna en bra introduktion för nya studenter.

I det innefattas bland annat ansvar för välkomstinformation till nya studenter, introduktionsdagar, informationspass, välkomstmässor och fadderutbildning.

Kontakt

E-post: introduktion@hig.se

Pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning

Pedagogiskt stöd

För studenter med en funktionsnedsättning finns möjligheter att få stöd i studierna. Studenter med dokumenterade funktionsnedsättningar kan ansöka om särskilt pedagogiskt stöd. Med begreppet funktionsnedsättning avses en permanent eller långvarig funktionsnedsättning. Studenten kontaktar någon av Högskolans samordnare för pedagogiskt stöd.

Kontakt

E-post: ps@hig.se
Kurs- och programadministration

Kurs- och programadministration

Enheten för kurs- och programadministration ansvarar i första hand för att administrera kurser och program samt ansvara för arkivering inom avdelningen för utbildningsstöd.

Enheten ansvarar även för akademiernas behov av underlag för budgetarbete, uppföljning samt stöd vid möten såsom akademiråd, kursplanehantering, avdelningsmöten. Enheten ansvarar för att utveckla verksamhetens administrativa rutiner och ärendeprocesser samt att kommunicera förändringar som påverkar övriga organisationen.

Kontaktuppgifter till kurs- och programadministrationen

Samordnare för lika villkor

Samordnare för lika villkor

Högskolan i Gävle har en samordnare för lika villkor. Lika villkor inkluderar arbete för jämställdhet, mångfald, jämlikhet, tillgänglighet och lika villkor. För att samordna och utveckla det arbetet finns en samordnare för lika villkor.

Högskolans arbete för allas lika värde

Schemaläggning

Schemaläggning

Funktionsansvaret för schemaläggning vid Högskolan i Gävle ligger inom avdelningen för utbildningsstöd. Högskolan använder systemet Kronox för schemaläggning av kurser samt för lokalbokning. Den större delen av schemaläggningen hanteras på akademierna och en mindre del hanteras av den högskolegemensamma administrationen.

Högskolans målsättning vid schemaläggning är att

 • schema ska vara tillgängligt för studenterna i god tid före kursstart, dock senast fyra veckor före det första kurstillfället.
 • Högskolans undervisningslokaler ska användas på bästa sätt i såväl pedagogiskt som ekonomiskt avseende.

Kontakt

E-post: studentcentrum@hig.se

Systemförvaltning

Systemförvaltning

Avdelningen för utbildningsstöd förvaltar bland annat systemen för högskolans lokal- och schemaläggning (Kronox), utbildningsutbud (Fafne) och det nationella studiedokumentationssystemet Ladok.

Detta innefattar bland annat

 • att bevaka verksamhetens behov
 • att följa upp användningen av systemen
 • att ansvara för rapportering av fel och brister i systemen
 • att ansvara för kvalitetssäkring av information i systemen
 • att ta fram uppgifter för rapportering till andra myndigheter.

Kontakt

E-post: studentcentrum@hig.se

Studenthälsa

Studenthälsan

Att må bra är en god grund för lyckade studier. Studenthälsan på Högskolan i Gävle arbetar därför förebyggande med livsstilsfrågor samt erbjuder samtalsstöd och rådgivning.

På Studenthälsan arbetar två kuratorer och en hälsovägledare. Studenterna kan träffa oss individuellt för ett samtal eller välja att medverka i någon av våra gruppverksamheter. På Studenthälsan har alla tystnadsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) . Alla besök är avgiftsfria.

Studierektor

Studierektor

Studievägledning

Studievägledning

Studievägledningen ansvarar för allmän studievägledning och arbetar aktivt för ökad genomströmning genom studiestödjande insatser. Studievägledningen har funktionsansvar för studieuppehåll och studieavbrott. Studievägledningen är vid behov med och informerar om högskolestudier för presumtiva och befintliga studenter.

Kontakt

E-post: studentcentrum@hig.se

Tentamenssamordning

Tentamenssamordning

Tentamenssamordningen ansvarar för att:

 • samordna tentamenstillfällen
 • boka tentamenslokaler
 • genomföra skriftlig salstentamen i högskolans lokaler
 • anställa, arbetsleda och utbilda tentamensvärdar
 • tillhandahålla skrivpapper
 • tillse att högskolans tentamensordning följs inom organisationen
 • aktivt arbeta för att förhindra möjligheten till fusk i samband med tentamen
 • fördela tentamenskostnader samt fakturera akademierna och andra berörda som kan komma ifråga
 • fungera som funktionsansvarig för tentamen på annan ort samt utlämning av studenternas prov
 • hantera extern tentamen
 • hantera anpassad tentamen

Kontakt

E-post: studentcentrum@hig.se

Utbildningssamordning

Utbildningssamordning

Kontakt

Maria Strand, avdelningschef

E-post: maria.strand@hig.se
Telefon:
026 - 64 84 20

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2020-01-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)