Samordning och genomströmning

Enheten ansvarar för övergripande samordning när det gäller antagning, examen, internationalisering (ej strategisk nivå) samt samordning av utbildningsutbud och salstentamina.

Enheten har även operativt ansvar för central schemaläggning samt ansvar för utbildningsinsatser för de system som enheten står som systemägare för.

Funktioner inom enheten

Kontakt

vakant, enhetsansvarig

E-post:
Telefon:

Avdelningen för utbildningsstöd