Studentens ordlista – från A till Ö

Vad menas med en akademisk kvart? Vad är en studentportal? Examination, dugga och seminarium - det finns många ord och begrepp inom den akademiska världen som du som student säkert kommer i kontakt med under din utbildning.

Akademi

En akademi, grek. akademeia, lat. academia, är en högre undervisningsinstitution (källa: Wikipedia). Vid Högskolans akademier bedrivs utbildning och/eller forskning inom ett eller flera besläktade ämnesområden.

Akademisk kvart

Gäller för en del föreläsningar och seminarier på nordiska universitet och högskolor. Med akademisk kvart menas kvarten mellan den utsatta tiden för en föreläsnings början, och den faktiska minut då den börjar. Står det kl 9 i schemat gäller i själva verket klockslaget 9.15. Fråga dock föreläsaren vad som gäller! Bruket uppkom när klockor var ovanliga och lärare och studenter litade till kyrkklockornas slag vid hel timme. Det ansågs ta en kvart att gå till föreläsningssalen.

Alumn

Ordet alumn kommer från det latinska ordet alumnus som betyder elev, lärjunge eller skyddsling. Idag avser vi med alumn en tidigare student från en viss högskola, med eller utan examen. Se även HiG Alumni

Blackboard

Blackboard är ett webbaserat system (lärplattform) för kurser vid Högskolan i Gävle. I Blackboard kan du ta del av kursmaterial, lämna in uppgifter och kommunicera via diskussionsforumet eller chatten beroende på hur läraren valt att använda systemet för just din kurs. För att använda Blackboard behöver du en dator som är uppkopplad mot internet med en webbläsare installerad och ett datorkonto vid Högskolan.

Betyg

Betyg ges efter genomgången kurs. Den vanligaste betygsskolan på Högskolan i Gävle är en sjugradig betygsskala, med betygen A till F. A är det högsta betyget, Fx och F står för underkänt.

Campus, campusområdet

Högskoleområdet vid Kungsbäck som även omfattar studentbostäderna vid Midgårdslunden.

Campuskurs

Kurs där undervisningen bedrivs i Högskolans lokaler.

Disputation

Tillfället när en doktorand lägger fram och offentligt försvarar sin doktorsavhandling.

Distanskurs

Kurs som anordnas i vissa ämnen för studenter som av olika skäl har svårt att resa till högskolan. Studierna kan ske på hel- eller deltid och kontakten med lärarna sker mestadels via internet. Vissa distanskurser är nästan helt nätbaserade medan andra har krav på obligatorisk närvaro för vissa moment.

Doktorand

En person som studerar på forskarutbildning (doktorandutbildning).

Doktorandutbildning

(Se forskarutbildning)

Dugga

En dugga är en mindre tentamen, som kan ingå som en del av examinationen för en kurs. Den är närmast att likna vid en kontrollskrivning.

Examen

Examen är ett av målen för studier vid högskolan och utfärdas när du fullföljt din utbildning. Du ansöker själv om examen och därefter prövas din ansökan mot gällande nationella och lokala examensregler. Examenshandläggningen är en kvalitetskontroll som ger dig ett bevis på att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor upp till en viss nivå och inom ett visst område.

Examensarbete

En större uppgift som genomförs i grupp eller enskilt och ofta utgör avslutningen på en utbildning. Kallas ofta exjobb.

Examination

Den del (moment) av en kurs som utgör underlag för betygssättning. De vanligaste examinationsformerna är skriftliga tentamina, projektarbeten och inlämningsuppgifter. För en del moment kan obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vara ett krav för att du ska bli godkänd.

Forskarutbildning

Om man vill fördjupa sig i ett ämne utöver grundutbildningsnivå kan man ansöka om att bli antagen till forskarutbildning. För att bli antagen måste man ha genomgått viss grundläggande utbildning och dessutom finns särskilda behörighetsregler för varje ämne.

Föreläsning

Den klassiska formen av universitetsundervisning. Vid en föreläsning tar läraren upp viktiga moment i det kursavsnitt som behandlas och kommenterar och kompletterar kurslitteraturen.

Grundläggande högskoleutbildning

Högskoleutbildning på en grundläggande nivå som väsentligen bygger på kunskap från gymnasieskola (jämför med forskarutbildning och påbyggnadsutbildning).

Högskolepoäng

Högskolepoäng (hp) är ett sätt att mäta en utbildnings omfattning. Ett studieår är 40 veckor. Om du läser på heltid betyder det att du tar 60 hp under ett studieår. En termin är 20 veckor och ger alltså 30 hp vid heltidsstudier. Hur många poäng en enskild kurs ger beror på hur stor arbetsinsats som normalt krävs av studenten för att uppnå kursens mål. De flesta kurser omfattar mellan 7,5 och 30 hp.

Inspark

Inspark (ibland även kallad nollning) är de aktiviteter som nya studenter erbjuds delta i under introduktionsveckorna. Syftet med insparken är att
skapa en studiesocialt fungerande samkänsla. Insparksveckan arrangeras av studentföreningarna. Nolla kallas ibland den student som ännu inte hunnit ta några (noll) högskolepoäng.

Kansli

Till varje akademi hör ett kansli. Till kansliet vänder du dig om du har frågor om kursinnehåll, omregistreringar, kurslitteratur, tentamen på annan ort och dylikt. Vänd dig till det kansli som ger kursen. Kontaktuppgifter och öppettider för respektive kansli

Kurser

En kurs kan ingå som en del av ett utbildningsprogram eller läsas fristående. Det finns också kurser som är tänkta som fortbildning för redan yrkesverksamma. Högskolans kurser kan variera i omfattning. De flesta kurser omfattar mellan 7,5 och 30 högskolepoäng.

Kursplan

För varje kurs ska det finnas en kursplan. Kursplanen anger vad kursen innehåller samt vad målet med kursen är. Den ger också information om undervisnings- och examinationsformer, poängantal och kurslitteratur. Sök efter kursplaner

Registreringsintyg

Ett intyg som visar vilka kurser du är registrerad på för en viss termin. Är du student kan du skapa ditt eget registreringsintyg i Högskolans studentportal.

Seminarium

En undervisningsform som bygger på en vetenskaplig diskussion i grupp, med krav på aktivt deltagande från alla närvarande.

Sittning

Sittning är i studentsammanhang en middag som intas på kårhus, nationer, sektioner, studentkorridoren eller annan passande plats. Vad som ingår eller hur många rätter det skall vara varierar från sittning till sittning, men vanligtvis ingår alkohol (öl, vin eller snaps). Förutom mat och dryck så kan även klädseln variera på olika sittningar. Det förekommer allt från fracksittningar till sittningar där klädseln är helt valfri, liksom olika teman som gästerna förutsätts anpassa sin klädsel till.
Sittningar innefattar en hel del sång. Många sittningar har en relativt tjock sångbok med studentikosa sånger. (Källa: Wikipedia)

Studentportal

Ett IT-system som fungerar som en ingång för dig som student vid Högskolan i Gävle. Där finns individuellt anpassad information, bland annat dina studieresultat, kontaktuppgifter, schema, senaste e-post mm. I Studentportalen kan du även registrera dig själv på dina kurser och skapa egna intyg. Till Studentportalen

Studieintyg

Ett intyg som visar de utbildningar du läst, vilket betyg du fick och vilket datum kursen avklarades. Är du student kan du skapa ditt eget studieintyg i Högskolans studentportal.

Tenta

(se tentamen)

Tentamen

En muntlig eller skriftlig examination som genomförs vid avslutad kurs eller ett moment i en kurs. Kallas oftast tenta, eller munta om det är frågan om muntligt prov.