Välkommen till Högskolan i Gävle och Förskollärarprogrammet på distans!

På denna sida kan du läsa mer om ditt program, introduktionen och hur du gör för att komma igång med dina studier. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kom igång med studierna!

För att kunna använda Högskolans webbtjänster, registrera dig på kurser med mera, behöver du gå igenom våra fem steg för att komma igång. Kolla även igenom vår checklista, så att du inte missar något viktigt!

Om programmet

Programupprop

Programupprop

Programinformation och upprop hålls den 3 september kl 09.00 i sal 31:520 i anslutning till kursstarten för din första kurs som är Perspektiv på förskolläraryrket 7,5 hp. Då får du en kort introduktion till programmet.

Om du inte kan närvara på programuppropet den 3 september måste du i förväg kontakta programadministrationen på e-post studentsupport@hig.se. Uteblir du utan att ha meddelat Högskolan mister du din utbildningsplats.

  • Karta över campus
  • Hitta din sal

  • Du som ska läsa programmet på distans är även välkommen att delta på introduktionsdagen på campus den 28 augusti, men det är inte obligatoriskt. Rektor, Gävle kommun och Gefle studentkår hälsar välkommen och du har möjlighet att gå en guidad tur runt campus.
Programinformation

Programinformation från din utbildningsledare

Förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle leder till en förskollärarexamen efter fullgjord utbildningen om 210 högskolepoäng (hp). Examen avläggs på grundnivå enligt Högskoleförordningens examensbeskrivning för förskollärarexamen (HF 1993:100, bilaga 2) och utbildningen förbereder studenten för undervisning inom förskola och förskoleklass.

I förskollärarprogrammet varvas studier inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) med ämnesstudier (Förskolepedagogik- och didaktik). Ämnesstudierna innefattar bl.a. barn i kultur och natur, estetiska lärprocesser samt barns lärande i språk och matematik. Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) studeras bl.a. skolväsendets historia och organisation, ledarskap, kulturmöten, hållbar utveckling och förskolans demokratiska uppdrag. I den sjunde och avlutande terminen i programmet genomför studenten ett självständigt arbete på grundnivå om 15 högskolepoäng.

Förskollärarprogrammet distans är en dagtidsutbildning och studierna är på heltid med 100% studietakt. Varje termin innehåller 3-6 träffar på campus vid Högskolan i Gävle och vid varje träff är studenten på campus i 1-4 dagar. Utöver de campusförlagda tillfällena i kurser sker undervisning och examination dagtid, t. ex. vid webbföreläsningar i realtid, webbseminarium och grupparbeten.

Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), som ingår i såväl ämnen som den utbildningsvetenskapliga kärnan, genomförs vid tre tillfällen under utbildningen och är förlagda i termin ett (17 dagar) , fyra (33 dagar) och sex (50 dagar). Alla studenter är garanterade en plats i någon av våra partnerkommuner i Gävleborg och norra Uppland. Du som läser på distans har möjlighet att lämna önskemål om placering även utanför detta område, t. ex i din hemkommun. VFU-enheten vid Högskolan ordnar med VFU-placering genom kontakt med berörda skolhuvudmän och försöker i möjligaste mån tillgodose ditt önskemål om placering. Den verksamhetsförlagda utbildningen är en högskolepoänggivande del (ett moment) i en kurs och ingår i programmets undervisning och VFU-placering sker på annan skolenhet än där studenten eventuellt har anställning/vikarierar, nyligen varit elev eller har någon anhörig/annan närstående.

Programmets upplägg

Undervisningen består av t. ex. av föreläsningar, seminarier, handledning, grupparbete och praktiska övningar inkluderande laborationer, exkursioner, case samt workshops. Webbaserade undervisning kan också förekomma. Det pedagogiska synsättet i utbildningen grundar sig på att du deltar aktivt i olika former av undervisning och att du är en resurs för övriga i gruppen. Deltagande i grupparbete ses som ett sätt att utveckla relationella och sociala färdigheter vilka båda är betydande delar av yrkesprofessionen.

Vid varje kursstart presenteras kursplanen, studiehandledning och schema samt examinerande uppgifter för dig. Studiehandledningen ska vägleda dig och förtydliga det arbete som ska ske inom kursens ram. Examinationsformer varierar mellan ämnen och kurser och i en och samma kurs kan flera examinationsformer tillämpas för att säkra olika aspekter av lärande. Examinationer av lärandemål utgår från kursplanemål och de kan ske enskilt eller i grupp.

Den första terminen består av nedanstående kurserna och ges i följande ordning:

Kursöversikt

Kurskod

Kurs och antal högskolepoäng

Vecka

UKG019

Perspektiv på förskolläraryrket

36-40

BI058A

Natur, miljö och utomhuspedagogik 7,5 hp

41-45

UKG023

Barn och barndom 12 hp inkl. VFU 5 hp

46-03*

UKG

Introduktion till vetenskapsteori och forskningsmetododik

46-03

*) VFU måndag vecka 47 till tisdag vecka 50.


Information om den första kursen Perspektiv på förskolläraryrket kommer i specifikt välkomstbrevet för kursen.

Förberedelser inför programstarten

Om du vill förbereda dig fram till kursstart se kursplan och litteraturlista. Vid programinformationen kommer det mer information. I kurserna använder vi lärplattformen Blackboard, där kommer studiehandledning, instruktioner, kursmaterial och övriga uppgifter om kursen att finnas.

Programschema och träffar i Gävle

Programschema

Schema för Förskollärarprogrammet på distans på schema.hig.se

Distansschema

Distansschemat anger de campusförlagda dagarna då du har undervisning/examination vid Högskolan i Gävle under höstterminen 2019. Schemat visar även när verksamhetsförlagd utbildning (VFU) genomförs. Distansschema för kommande termin kommer i slutet av den pågående terminen.

Här kan du läsa ett mer detaljerat distansschema för höstterminen 2019

Distansschema höstterminen 2019

Vecka

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

36


Programintro Gävle

Campus Gävle

Campus Gävle

Campus Gävle

41


Campus

Gävle

Campus Gävle

Campus Gävle

Campus Gävle

46


Campus

Gävle

Campus

Gävle

Campus

Gävle


47-49

VFU

VFU

VFU

VFU

VFU

50

VFU

VFU
51
Campus

Gävle

Campus

Gävle


Inför dina första kurser

Inför dina första kurser

Här hittar du välkomstbrev till de första kurserna som ingår i ditt program. I kursernas välkomstbrev hittar du information om kursregistrering, länk till kursplan och litteraturlista, kursschema med mera. Välkomstbreven publiceras senast fyra veckor innan kursstart.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är utbildning förlagd till verksamheten ute i förskola/skola och består av praktiskt lärararbete. Den sker i samverkan mellan Högskolan i Gävle och kommuner/skolor.

Den verksamhetsförlagda utbildningen ger dig förberedelse inför kommande yrkesverksamhet. VFU ger dig även möjlighet att knyta teoretisk kunskap till praktisk tillämpning och förankra praktisk tillämpning i teori och forskning.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan din första kurs börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Kontakta din studentguide om du har frågor

Kontakta din studentguide om du har frågor

Sofia Broberg är student här på Högskolan i Gävle och finns som ett stöd för dig som är ny student. Sofia kan svara på frågor om exempelvis boende, hur det är att vara student, hur Gävle är som studentstad, hur du kan förbereda dig inför dina studier, och en massa andra frågor som kan dyka upp som blivande student. Så tveka inte att ta kontakt!

Sofia svarar på dina frågor vardagar under dagtid under perioden vecka 28-44.

E-post: pigstudentguide@gmail.com
Telefon: 073-830 65 01

Introduktion

Introduktionsdag

Introduktionsdag - frivillig för distansstudenter

Som ny student på Högskolan i Gävle är du välkommen att besöka Högskolans introduktionsdag den 28 augusti. Rektor, Gävle kommun och Gefle studentkår hälsar välkommen och du har möjlighet att gå en guidad tur runt campus.

Inspark

Inspark

Gefle Studentkår och studentföreningarna bjuder in till inspark för nya studenter. Insparken startar 21 augusti.

Högskolans introduktionsaktiviteter

Högskolans introduktionsaktiviteter

Högskolan i Gävle erbjuder en rad introduktionsaktiviteter för dig som är ny student.

Kontakt

Om du har frågor om programmet kan du kontakta din utbildningsledare,
Anna Eriksson.

E-post: anna.eriksson@hig.se
Telefon: 026-64 85 45

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag kl. 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon 026-64 88 80, eller e-post itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och digitala skärmar som visar studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Lisa Olsson Sidan uppdaterades: 2019-08-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)