Din arbetsmiljö som student

Du kommer vara student under en förhållandevis kort period av ditt liv men din arbetsmiljö är ändå viktig. Läs mer om Högskolans arbetsmiljöarbete och mål och hur du kan vara med och påverka.

Arbetsmiljöarbete vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle strävar efter att främja en god arbetsmiljö för både medarbetare och studenter. Arbetsmiljöarbetet är allas ansvar och ett område där det är viktigt att alla, såväl medarbetare som studenter, bidrar.

Vid Högskolan finns en arbetsmiljögrupp för studenter som sammanträder sex gånger per läsår. I "Arbetsmiljögrupp – student" ingår bland annat huvudstuderandearbetsmiljöombud som är utsett av Gefle Studentkår. Arbetsmiljöarbetet syftar till att alla studenter ska ha en god arbetsmiljö  där du som student trivs och har bra förutsättningar att genomföra dina studier.

Vad är en god arbetsmiljö?

Högskolans definition av en god arbetsmiljö utgår från Arbetsmiljölagen (1977:1160). Studenter har samma rätt som anställda till en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Arbetsmiljön vid Högskolan ska präglas av grundpelarna i den statliga värdegrunden, där begrepp som demokrati och respekt är särskilt viktiga.

Högskolan har en god arbetsmiljö när anställda och studenter upplever arbetet och studierna som meningsfulla, omväxlande, stimulerande och utvecklande i en fungerande och säker miljö. Detta leder till trivsel, främjar både hälsa och verksamhetens kvalitet samt överensstämmer med Högskolans verksamhetsidé som sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.

En god arbetsmiljö uppnås bland annat genom att:

  • Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i den dagliga verksamheten
  • Arbetsmiljön är säker och anpassad för studenter och anställda
  • Alla människors lika värde respekteras
  • Alla ges möjlighet att delta i Högskolans verksamhet på lika villkor oavsett kön, ålder, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, funktionsvariation, kulturell eller social bakgrund
  • Ansvar och befogenheter i arbetsmiljöfrågor är tydliga och kända inom Högskolan
  • Förbättring av eventuella brister i arbetsmiljön genomförs med hög prioritet
  • Åtgärder som vidtagits för att förbättra arbetsmiljön följs upp och utvärderas

Som studerande vid ett svenskt universitet eller högskola är du försäkrad under skoltid samt under resan till och från skolan. Försäkringen är gratis för dig som student. Läs mer på Kammarkollegiets hemsida.

Försäkring via Kammarkollegiet

Har du synpunkter på din arbetsmiljö?

Som student kan du vara med och påverka din arbetsmiljö. Om du upptäcker fel som rör fastigheter, lokaler eller teknisk utrustning som tillhör Högskolan kan du felanmäla detta:

För övriga synpunkter och förslag mejla till studentcentrum@hig.se eller till Huvudstuderandearbetsmiljöombud på Gefle Studentkår på e-post vice@geflestudentkar.se.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-12-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)