Sök

Vetenskapliga metoder för industriell ekonomi 6 hp

Om kursen

Kursen är inriktad på fördjupade kunskaper om vetenskapliga metoder med tillämpning inom industriell ekonomi. Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
1. beskriva olika filosofiska antaganden inom forskning
2. redogöra för olika forskningsansatser inom ämnet industriell ekonomi
3. beskriva olika vetenskapliga metoder och deras styrkor och svagheter

Färdighet och förmåga
4. söka i databaser efter vetenskaplig litteratur inom ett område
5. använda vetenskapliga journalartiklar för att skriva en litteraturstudie i akademiskt format
6. formulera forskningsfrågor, välja lämpliga vetenskapliga metoder och planera ett forskningsprojekt
7. tillämpa ett urval av metoder

Värderingsförmåga och förhållningssätt
8. kritiskt värdera vetenskaplig litteratur
9. värdera samhälleliga och etiska aspekter inom forskningsprojekt.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Engelska 6 Kandidatexamen inom industriell ekonomi eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)