Lediga jobb

Doktorand i industriell ekonomi

Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 300 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor utifrån söktrycket. Vi har 16 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.

Högskolan fokuserar på fyra strategiska forskningsområden - hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.

För mer information: http://www.sapiensnetwork.eu

Arbetsuppgifter:

Institutionen för industriell ekonomi, industriell design och maskinteknik vid Akademin för teknik och miljö, Högskolan i Gävle, Sverige, söker nu en doktorand inom industriell ekonomi. Vi söker en mycket motiverad kandidat med goda akademisk meriter som innehar en magisterexamen i industriell ekonomi eller motsvarande. Den valda kandidaten kommer att nå doktorsexamen som en Early Stage Researcher (ESR) inom det EU-finansierade H2020-MSCA-ITN-projektet "Hållbarhet och upphandling i internationella, europeiska och nationella system" (akronym SAPIENS - GA n. 956696).

Doktoranden kommer att erbjudas en internationell, tvärvetenskaplig och tvärsektoriell utbildning som kommer att inkludera utbyten, upp till tio månader, hos konsortiets universitet och partnerorganisationer. En del av studietiden förläggs därför till andra länder än Sverige.

Projektets mål är att främja tvärvetenskaplig forskning om användningen av offentlig upphandling för att hantera de sociala och miljömässiga utmaningarna under 2000-talet i syfte att skapa en betydligt ökad europeisk kunskapsbas och forskningskapacitet inom lag, ekonomi och företagsvetenskap av hållbar offentlig upphandling.

Doktoranden kommer att ingå i en grupp av andra doktorander utspridda i SAPIENS-partneruniversitet (10 st) och kommer därmed kunna dra nytta av ett internationellt och tvärvetenskapligt utbildningsprogram med lokala och externa aktiviteter inom Initial Training Network, (ITN-Marie Curie Actions research fellowship program). Utbildningen kommer att ske genom avancerade utbildningskurser, en sommarskola och en konferens anordnad av ITN-partners i hela Europa (Italien, Belgien, Sverige, Danmark, Polen, Rumänien, Ungern, Storbritannien).

Vi erbjuder

• möjligheten att doktorera vid ett av Sveriges vackraste lärosäten.
• en obligatorisk individuell studieplan för att stötta din individuella utveckling.
• en arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt Högskolans avtal
för doktorandlöner.
• forskarutbildning vid ett lärosäte som aktivt arbetar med frågor som vår gemensamma
arbetsmiljö, tydliga arbetsvillkor samt jämställdhet och lika villkor.

Kvalifikationer:

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

• Avlagt en magisterexamen i industriell ekonomi eller annan examen som arbetsgivare finner likvärdig.

• Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att den forskarstuderande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå krävs även särskild behörighet:

- att du tidigare inte innehar en doktorandexamen.
- att du är inom de fyra första åren av din forskarkarriär.
- att du inte ha bott eller genomfört dina huvudaktivitet (arbete, studier etc.) i Sverige i mer än 12 månader under de tre åren omedelbart före rekryteringsdagen.
- att du har gedigna kunskaper i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.

Erfarenhet och kunskap inom ämnet är meriterande.
Det är meriterande för den sökande om hen kan uppvisa erforderlig erfarenhet och avancerad kunskap inom vetenskaplig metod, offentlig upphandling och hållbarhet.

För att lyckas med dina doktorandstudier behöver du vara målinriktad i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

• självständigt driva sitt arbete framåt,
• kunna samarbeta med andra,
• ha ett professionellt förhållningssätt,
• analysera och arbeta med komplexa frågor
• förmågan att kunna diskutera och förklara forskning för personer som inte är verksamma inom det egna ämnet.

Vid tillsättningen ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig en utbildning på forskarnivå. Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.


Information om antagning och anställning

Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

---

In order to be admitted to postgraduate education (Chapter 7, Section 39 of the Higher Education Ordinance), the applicant must have basic qualifications:

• Completed a master's degree in industrial economics or another degree that employers find as equivalent.

• Completed course requirements of at least 240 higher education credits, of which at least 60 higher education credits at an advanced level, or in some other way within or outside the country have acquired essentially equivalent knowledge.

In order for the doctoral student to be able to assimilate the education at the doctoral level, special qualifications are also required:

- that you do not previously hold a doctoral degree.
- that you are within the first four years of your research career.
- that you have not lived or carried out your main activity (work, studies, etc.) in Sweden for more than 12 months during the three years immediately before the recruitment day.
- that you have a solid knowledge of written and oral communication in English.

Experience and knowledge in the subject is an advantage.
It is an advantage for the applicant if he or she can demonstrate the required experience and advanced knowledge in scientific methods, public procurement, and sustainability.

To succeed in your doctoral studies, you need to be goal-oriented in your work. When selecting the applicants, the ability to:

• independently drive their work forward,
• be able to collaborate with others,
• have a professional approach,
• analyze and work with complex issues
• the ability to discuss and explain research to people who are not active in their own subject.

When appointing, consideration shall primarily be given to the degree of ability to assimilate an education at the doctoral level. According to the eligibility requirements, great emphasis will be placed on personal characteristics and personal suitability.


Information about admission and employment

Only those who have been admitted to postgraduate education may be employed as doctoral students. The total employment period may not be longer than the equivalent of full-time postgraduate education for four years. A new employment as a doctoral student is valid for a maximum of one year, the employment may then be renewed for a maximum of two years at a time.


Erfarenhet:

Ingen erfarenhet krävs

Övrigt:

Ansökan ska innehålla:

- ett fullständigt CV
- en kopia av magister- och kandidatexamen med utskrift av register och slutbetyg
- en kopia av ditt pass
- ett personligt brev
- två referenskontakter
- ett sammandrag av magisteruppsatsen
- eventuella publikationer

Endast dokument på svenska och engelska kan accepteras.

För sökande med examina från utländskt lärosäte:
Auktoriserad översättning till svenska eller engelska av alla dokument måste bifogas, såvida de inte är utformade på norska, danska eller engelska. Mer om krav på dokument:

https://hig.se/Ext/En/University-of-Gavle/Research/Doctoral-education.html

Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.
---
To apply, click the button below marked as [sök tjänsten].

The application must contain:

- a complete CV
- a copy of the master's and bachelor's degree with a print of registers and final grades
- a copy of your passport
- a personal letter
- two reference contacts
- a summary of the master's thesis
- any publications

Only documents in Swedish and English can be accepted.

For applicants with degrees from a foreign university:
Authorized translation into Swedish or English of all documents must be attached unless they are designed in Norwegian, Danish, or English. More about document requirements:

https://hig.se/Ext/En/University-of-Gavle/Research/Doctoral-education.html

The University of Gävle strives for an even gender distribution and active work with equal conditions in all parts of the organization.

Prior to this recruitment, the University of Gävle has taken a position on recruitment channels and marketing. We, therefore, avoid contact with media salesmen and the like.

Anställningsform:

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Antal platser: 1

Ansökan:

Sista ansökningsdag: 2021-04-16

Arbetsgivarens referensnummer: HIG-STÖD 2021/123

Upplysningar lämnas av:

Jakob Nobuoka
Avdelningschef
E-post: jakob.nobuoka@hig.se

Rodrigo Lozano
Professor
Telefon: 073-461 83 56
E-post: Rodrigo.lozano@hig.se

Facklig(a) företrädare
Maria Savela
Saco-S
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: maria.savela@hig.se

Lars Borbos
Fackförbundet ST
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: lbs@hig.se

Kia Sundberg-Kimhag
Lärarförbundet
Telefon: 026-64 85 00 vxl
E-post: kia.kimhag@hig.se

Tillbaka

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-10-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)